Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluant la qualitat de vida dels cuidadors familiars
Autor/es Sedeño Noguera, Sandra ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Cuidadors -- Illes Balears ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos ; Cuidadores
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Caregivers -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat]La dependència té certes conseqüències, entre d’altres, al seu entorn. Conscients de la importància de la qualitat de vida per a totes les persones, el present treball se centra en els cuidadors informals, en el seu perfil sociodemogràfic i les conseqüències d’assumir el rol de cuidador informal, en concret, de l’autoavaluació que fan de la seva qualitat de vida. Per avaluar-ho, s’utilitza el qüestionari ICUB97 (Cuestionario de Calidad de Vida de Cuidadores Familiares), d’Úbeda (2009), en vint cuidadors familiars de persones de més de 50 anys i que desenvolupen aquesta tasca des de, al manco, mig any. El treball presenta no sols el perfil de la persona cuidada, de la cuidadora familiar i de la seva relació, sinó que presenta també una anàlisi de la relació de l’autopercepció de l’estat de salut i la disponibilitat d’ajuda i de la malaltia neurodegenerativa, la relació entre el nivell de dependència i la malaltia neurodegenerativa i el grau de dependència amb l’origen principal de l’ajuda per als cuidadors familiars. Tot i ser un tema prou estudiat a la literatura i presentar avanços socials i familiars, els resultats d’aquest estudi posen damunt la taula elements que encara cal treballar, com ara la relació entre la persona cuidada i el cuidador familiar i els suports (formals i informals) dels quals disposa aquesta persona. ; [spa]La dependencia tiene ciertas consecuencias, entre otras, en su entorno. Conscientes de la importancia de la calidad de vida para toda persona, el presente trabajo se centra en los cuidadores informales, en su perfil sociodemográfico y en las consecuencias de asumir el rol de cuidador informal, en concreto, de la autoevaluación que hacen de su propia calidad de vida. Para evaluarlo, se utiliza el cuestionario ICUB97 (Cuestionario de Calidad de Vida de Cuidadores Familiares), de Úbeda (2009), en veinte cuidadores familiares de personas de más de 50 años que desarrollan esta tarea desde hace, al menos, media año. El trabajo presenta no solo el perfil de la persona cuidada, de la cuidadora familiar y de su relación, sino que presenta también un análisis de la relación de la autopercepción del estado de salud y la disponibilidad de ayuda y de la enfermedad neurodegenerativa, la relación entre el nivel de dependencia con el origen principal de la ayuda para los cuidadores familiares. A pesar de que es un tema suficientemente estudiado en la literatura científica y de que presenta avances a nivel social y familiar, los resultados de este estudio ponen encima de la mesa elementos que aún deben trabajarse, como la relación entre la persona cuidada y el cuidador familiar o los apoyos (formales e informales) de los que dispone esta persona.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 503-520
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess