Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mort digna a Espanya
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Ballester Brage, Lluís ; Mascaró Juan, Aina ; Nevot Caldentey, Lluc
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Eutanàsia -- Espanya
Matèries en castella: Vellesa
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Euthanasia -- Spain ; Vellesa
Resum-abstract:  [cat]L’eutanàsia és causar la mort a un pacient que ho ha sol·licitat, perquè no ho pot fer de manera autònoma, amb la intenció de posar fi al seu patiment. Actualment, el debat polític, jurídic, ètic, sanitari i social s’ha tornat a activar a partir de diverses iniciatives legislatives i diferents casos que confronten, una vegada i una altra, la nostra societat. L’objectiu d’aquest article és explorar els conceptes relatius a l’eutanàsia des dels enfocaments més rellevants. Per elaborar-lo, férem una recerca documental entre la literatura internacional, dedicant una atenció especial a les aportacions acadèmiques i a la normativa recollida els últims deu anys en publicacions destacades per l’impacte que tenen. ; [spa]La eutanasia es causar la muerte a un paciente que lo ha solicitado, porque no lo puede hacer de manera autónoma, con la intención de poner fin a su sufrimiento. Actualmente, el debate político, jurídico, ético, sanitario y social se ha reactivado a partir de varias iniciativas legislativas y diferentes casos que confrontan, una y otra vez, nuestra sociedad. El objetivo de este artículo es explorar los conceptos relativos a la eutanasia desde los enfoques más relevantes. Para elaborarlo, hicimos una investigación documental entre la literatura internacional, dedicando una atención especial a las aportaciones académicas y a la normativa recogida los últimos diez años en publicaciones destacadas por su impacto.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 447-469
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess