Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atenció centrada en la persona en centres residencials i sociosanitaris
Autor/es Amer Forteza, Maria Lourdes ; Ancizu García, Iciar ; Vaca Bermejo, Raúl ; Espina Rosales, Diego ; Monteagudo Palma, Natalia
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Residències de persones grans -- Mallorca (Illes Balears) ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age homes -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Old age
Resum-abstract:  [cat]Assistim a un procés de transformació de l’enfocament assistencial en centres residencials marcat per l’impuls dels models d’atenció centrada en la persona que reconeixen els individus com a posseïdors de valors únics, amb dignitat inherent i una història vital que els caracteritza. A més, busquen millorar la qualitat de vida de les persones donant la màxima importància a l’exercici de la seva autonomia i al seu benestar subjectiu. Partint d’aquesta perspectiva, es presenta el procés de revisió del model assistencial de SARquavitae. Després del diagnòstic inicial, es dissenya una implantació en centres que contempla una formació inicial i un desplegament gradual, acompanyat d’un procés d’avaluació en el qual s’inclouen grups focals, diaris de camp, enquestes de satisfacció i motivació laboral i anàlisi d’indicadors clau. Gràcies al diagnòstic, s’identifiquen tres àrees de treball principals: millora de la qualitat assistencial, treball en equip i comunicació entre professionals i amb l’entorn afectiu. El treball en aquestes àrees es concreta en una sèrie de compromisos específics que se centren a potenciar la presa de decisions compartida a través de la implantació del professional de referència, responsable del suport continuat i l’atenció al detall d’un grup reduït d’usuaris; establir els mecanismes que garanteixin la participació de la persona i el seu entorn afectiu en el procés d’atenció, i introduir nous instruments d’avaluació que permetin obtenir informació objectiva sobre les potencialitats de les persones i els seus nivells de benestar i qualitat de vida. ; [spa]Asistimos a un proceso de transformación del enfoque asistencial en centros residenciales marcado por el impulso de los modelos de atención centrada en la persona que reconocen a los individuos como poseedores de valores únicos, con dignidad inherente y una historia vital que los caracteriza. Además, buscan mejorar la calidad de vida de las personas dando la máxima importancia al ejercicio de su autonomía y a su bienestar subjetivo. Partiendo de esta perspectiva, se presenta el proceso de revisión del modelo asistencial de SARquavitae. Tras el diagnóstico inicial, se diseña una implantación en centros que contempla una formación inicial y un despliegue paulatino, acompañado de un proceso de evaluación en el que se incluyen grupos focales, diarios de campo, encuestas de satisfacción y motivación laboral y análisis de indicadores clave. Gracias al diagnóstico, se identifican tres áreas de trabajo principales: mejora de la calidad asistencial, trabajo en equipo y comunicación entre profesionales y con el entorno afectivo. El trabajo en estas áreas se concreta en una serie de compromisos específicos que se centran en potenciar la toma de decisiones compartida a través de la implantación del profesional de referencia, responsable del apoyo continuado y la atención al detalle de un grupo reducido de usuarios; establecer los mecanismos que garanticen la participación de la persona y su entorno afectivo en el proceso de atención, e introducir nuevos instrumentos de evaluación que permitan obtener información objetiva sobre las potencialidades de las personas y sus niveles de bienestar y calidad de vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 417-432
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess