Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Donar veu a les persones grans de Mallorca: creació de fòrums de participació. Resultats de l’experiència pilot
Autor/es Aranda Huertas, José ; Cano Raya, María Isabel ; Cuart Sintes, María Isabel ; Fernández Valiente, María Ángeles ; Gamundí Massagué, Cristina ; Gelabert Vich, María Isabel ; Macías González, Liberto ; Sbert Balaguer, Mariano R.
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa -- Particiació ciutadana -- Mallorca (Illes Balears)
Matèries en castella: Ancianos ; Participación ciudadana
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age -- Social participation --Spain -- Balearic Islands -- Majorca
Resum-abstract:  [cat]Les tendències demogràfiques actuals assenyalen un procés ràpid d’envelliment de la població. Aquest increment del pes demogràfic del sector de la població gran hauria d’estar acompanyat per un increment de participació i de presa de decisions dins la comunitat. La definició d’envelliment actiu proposada per l’Organització Mundial de la Salut, «Procés d’optimització d’oportunitats per a la salut, la participació i la seguretat que permeten garantir la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen», incideix en la importància que les persones grans han de participar de manera continuada en la vida social, econòmica i cultural de la comunitat per arribar al seu potencial de qualitat de vida. Aquest fet implica que les persones grans tenen el dret de prendre part activa en la presa de decisions dins la comunitat i, per aquest motiu, les diferents administracions i entitats tenen l’obligació de crear les condicions perquè aquesta participació es pugui dur a terme, mitjançant models de col·laboració i de cooperació nous en tot el territori. Per desenvolupar aquest model nou de participació i per fomentar una imatge de la vellesa lliure d’estereotips, els professionals que integren el grup de treball de Promoció d’Oportunitats de Participació de la comissió de treball de Promoció de l’Autonomia de l’Observatori varen prioritzar, com a línia d’actuació, la creació de fòrums de participació, per tal que les persones grans de Mallorca tinguin l’oportunitat d’expressar la seva veu i poder debatre sobre les seves necessitats principals. Aquesta iniciativa respon a l’objectiu específic de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca de promoure iniciatives per al reconeixement i per a una major participació de les persones grans dins la societat. Aquest projecte de constitució de diferents fòrums de participació es va començar a implantar el 2016, amb un pilotatge en deu municipis de Mallorca, representats atenent els criteris del nombre d’habitants, de l’índex d’envelliment i de distribució per edat de la població: Palma, Inca, Calvià, Manacor, Consell, Banyalbufar, Pollença, Petra, Búger i Sant Llorenç. Els 126 participants, en quatre reunions, varen debatre i realitzaren aportacions sobre els vuit temes del protocol Vancouver, protocol d’investigació desenvolupat per al projecte Ciutats i comunitats amigables amb les persones grans, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per valorar l’adaptació dels entorns a les necessitats de les persones grans: espais a l’aire lliure i edificis, transport, habitatge, respecte i inclusió social, participació social, comunicació i informació, treball i participació, serveis socials i de salut. La valoració de l’experiència ha estat molt positiva, tant per part de les persones participants com dels professionals, i ha provocat que es generi una demanda per ampliar l’experiència, incorporar nous municipis i cercar fòrmules per tal que els grups ja existents es puguin mantenir amb un altre tipus d’estructura. Per altra banda, les aportacions dels participants han estat molt valuoses, i s’estan fent arribar a les diferents administracions per tal que les puguin incloure en les seves línies d’actuació. ; [spa]Las tendencias demográficas actuales apuntan a un proceso rápido de envejecimiento de la población. Este increment del peso demográfico del sector de la población mayor debería ir acompañado por un incremento de participación y toma de decisions en la comunidad. La definición de envejecimiento active propuesta por la Organización Mundial de la Salud, «Proceso de optimización de oportunidades para la salud, la participación y la seguridad que permiten garantizar la calidad de vida a medida que las personas envejecen», incide en la importancia de que las personas mayores participen de manera continuada en la vida social, económica y cultural de la comunidad para llegar a su potencial de calidad de vida. Este hecho implica que las personas mayores tienen el derecho de tomar parte activa en la toma de decisiones en la comunidad y, por este motivo, las diferentes administraciones y entidades tienen la obligación de crear las condiciones para que esta particiación se pueda llevar a cabo, mediante modelos de colabración y de cooperación nuevos en todo el territorio. Para desarrollar este nuevo modelo de participación y para fomenter una imagen de la vejez libre de estereotipos, los profesionales que integran el grupo de trabajo de Promoción de Oportunidades de Participación de la comisión de trabajo de Promoción de la Autonomía del Observatorio priorizaron, como línea de actuación, la creación de foros de participación para que las personas mayores de Mallorca tengan la oportunidad de expresar su voz y poder debatir sobre sus principales necesidades. Esta iniciativa responde al objetivo específico del Observatorio de las Personas Mayores de Mallorca de promover iniciativas para el reconocimiento y para una mayor participación de las personas mayores en la sociedad. Este proyecto de constitución de diferentes foros de participación se comenzó a implantar en 2016, con un pilotaje en diez municipios de Mallorca, representados atendiendo a los criterios de número de habitantes, índice de envejecimiento y distribución por edad de la población: Palma, Inca, Calvià, Manacor, Consell, Banyalbufar, Pollença, Petra, Búger y Sant Llorenç. Los 126 participantes, en cuatro reuniones, debatieron y realizaron aportaciones sobre los ocho temas del protocolo Vancouver, protocolo de investigación desarrollado para el proyecto Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para valorar la adaptación de los entornos a las necesidades de las personas mayores: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, trabajo y participación, servicios sociales y de salud. La valoración de la experiencia ha sido muy positiva, tanto por parte de los participantes como de los profesionales, y ha provocado que se genere una demanda para ampliar la experiencia, incorporar nuevos municipios y buscar fórmulas para que los grupos ya existentes se puedan mantener con otro tipo de estructura. Por otro lado, las aportaciones de los participantes han sido muy valiosas, y se están haciendo llegar a las diferentes administraciones para que las puedan incluir en sus líneas de actuación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 397-415
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess