Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Osteoporosi en població gran
Autor/es Juan Mas, Antoni ; Ibáñez Barceló, Mònica ; Melià Mesquida, Catalina ; Ros Vilamajó, Inmaculada ; Toniolo, Elide ; Cacheda, Ana Paula
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Osteoporosi -- Envelliment ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Osteoporosis -- Aging ; Old age
Resum-abstract:  [cat]L’osteoporosi és la malaltia del metabolisme ossi més freqüent, i presenta unes característiques especials en la gent gran. La densitometria òssia, especialment la DXA, és l’element clau, segons les directrius de l’OMS, per al diagnòstic de l’OP relacionada amb la presència de fractures òssies. S’exposen unes escales de risc, entre les qual destaca el FRAX, que estimen la possibilitat de patir osteoporosi o de risc de fractures. L’osteoporosi comporta una repercussió enorme des del punt de vista clínic i econòmic, atès que provoca el nombre més important de fractures per fragilitat. La prevalença de l’osteoporosi és molt elevada en la població general, especialment en la població anciana i en les persones que presenten factors de risc específics de patir-ne. Hi ha uns factors de risc, variables clíniques i epidemiològiques, que s’associen específicament a la presència d’osteoporosi. El tractament consisteix en mesures higienicodietètiques, una correcta ingesta de calci i de vitamina D, exercici físic i fàrmacs específics: antiresortius, neoformadors o mixtos. ; [spa]La osteoporosis es la enfermedad del metabolismo óseo más frecuente, presentando unas características especiales en la gente mayor. La densitometría ósea, especialmente la DXA, es el elemento clave, según las directrices de la OMS, para el diagnóstico de la OP relacionada con la presencia de fracturas óseas. Se exponen unas escalas de riesgo, entre las que destaca el FRAX, que estiman la posibilidad de padecer osteoporosis o de riesgo de fracturas. Conlleva una repercusión enorme desde el punto de vista clínico y económico al provocar el mayor número de fracturas por fragilidad. La prevalencia de la osteoporosis es muy elevada en la población general, especialmente en la población anciana y en las personas que presentan factores de riesgo específicos de padecerla. Existen unos factores de riesgo, variables clínicas y epidemiológicas, que se asocian específicamente a la presencia de osteoporosis. El tratamiento consiste en medidas higiénico-dietéticas, una correcta ingesta de calcio y de vitamina D, ejercicio físico y fármacos específicos: antirresortivos, neoformadores o mixtos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 331-352
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess