Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment, problemes de consum de substàncies i processos de tractament a les Balears
Autor/es Moratinos Jaume, Albert ; Abousy, Mya ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Alcoholisme -- Envelliment ; Drogoaddicció -- Envelliment ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos ; Alcohòlics ; Toxicomanía
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Alcoholism -- Aging ; Drug abuse -- Aging ; Old age
Resum-abstract:  [cat]Les persones, independentment de l’edat, poden tenir consums problemàtics de drogues i alcohol. No obstant això, i com referencia The Royal College of Psychiatrists, a Our Invisible Addicts (2011), aquest és un problema sovint invisible i estigmatitzat en les persones grans. Segons el Department of Health and Human Services (2008), s’han detectat molts de casos de persones grans que consumeixen drogues il·legals, usen fàrmacs amb o sense prescripció mèdica, beuen massa alcohol o mesclen alcohol i medicaments, i sovint són «subdiagnosticades, diagnosticades de manera incorrecta, infratractades o no tractades» (Han, B., Gfroerer, J. C., Colliver, J. D., i Penne, M. A., 2009). Qualsevol d’aquestes accions pot causar problemes socioeconòmics i de salut física i mental, a més de deteriorar les relacions socials i familiars. Atès que aquests problemes apareixen per l’abús i/o dependència en poblacions de gent gran, aquest article té com a objectiu explorar i conèixer la realitat de la població gran immersa en processos de tractament per abús i/o dependència de les drogues a les Balears. Amb aquest propòsit presentam una revisió teòrica sobre la literatura nacional, internacional i local dels darrers anys, així com una explotació de dades quantitatives i qualitatives sobre el fenomen de l’envelliment i els problemes de consum de drogues i processos de tractament a les Balears. ; [spa]Las personas, independientemente de su edad, pueden tener consumos problemáticos de drogas y alcohol. Sin embargo, tal como referencia The Royal College of Psychiatrists, en Our Invisible Addicts (2011), este es un problema muchas veces invisible y estigmatizante para las personas mayores. Según el Department of Health and Human Services (2008), los mayores pueden consumir drogas ilegales, usar fármacos bajo prescripción médica o sin ella, beber demasiado alcohol o mezclar alcohol y medicamentos, y a menudo son «subdiagnosticados, diagnosticados de manera incorrecta, infratratados o no tratados» (Han, B., Gfroerer, J. C., Colliver, J. D., y Penne, M. A., 2009). Cualquiera de estas acciones puede causar problemas socio-económicos y de salud física y mental, además de deteriorar las relaciones sociales y familiares. Es por ello que este artículo tiene por objetivo explorar y conocer la realidad de la población mayor inmersa en procesos de tratamiento por adicción en Baleares. Para ello presentamos una revisión teórica sobre la literatura nacional, internacional y local de los últimos años, así como una explotación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el fenómeno del envejecimiento, los problemas de consumo de sustancias y procesos de tratamiento en Baleares.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 291-305
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess