Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La utilització de xarxes per lligar entre els adults grans
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Ballester Brage, Lluís ; Mascaró Juan, Aina ; Nevot Caldentey, Lluc
Matèries en català: Persones grans -- Xarxes socials -- Espanya --Estadístiques -- Revistes ; Persones grans -- Vida social i costums -- S. XXI ; Cites en línea -- Espanya ; Relacions amoroses
Matèries en castella: Vellesa ; Ancianos ; Relaciones amorosas en Internet
Matèries en anglès: Older people -- Social networks -- Spain -- Statistics -- Periodicals ; Older people -- Social life and customs -- 21th century ; Old age ; Online dating -- Spain
Resum-abstract:  [cat]A pesar de l’augment de l’accés a Internet entre la gent gran, la investigació quasi no s’ha interessat en l’ús que aquesta població fa de pàgines de contactes. Pretenem obrir una línia d’investigació sobre aquest tema, atès que al nostre país notem a faltar estudis que se n’hagin ocupat. En aquest treball, continuació i ampliació d’un altre d’anterior, hem recollit informació de dues fonts: els estudis publicats sobre el recurs de pàgines de contactes entre la gent gran, qüestió sobre la qual ja indagàrem en l’anterior estudi i que ampliem en aquest, i una enquesta ampliada administrada a la gent gran per obtenir informació complementària sobre l’ús que fan d’aquests webs. La utilització de pàgines de contactes entre la gent gran és un tema sensible i d’interès, ja que hi podem veure la necessitat, a una edat avançada, de trobar suport emocional i/o sexual, les oportunitats i els perills que pot comportar recórrer a aquestes pàgines i la utilització cada vegada més freqüent d’Internet. Per tant, suggerim dur a terme estudis que abastin un sector més ampli de la població. ; [spa]A pesar del aumento del acceso a internet entre la gente mayor, la investigación casi no se ha interesado en el uso que hace esta población de las páginas de contacto. Pretendemos abrir una línea de investigación sobre este tema, dado que en nuestro país notamos a faltar estudios que se hayan ocupado de hacerlo. En este trabajo, continuación y ampliación de otro anterior, hemos recogido información de dos fuentes: los estudios publicados sobre el recurso de páginas de contacto entre la gente mayor, cuestión sobre la cual ya indagamos en el anterior estudio y que ampliamos en este, y una encuesta ampliada administrada a la gente mayor para obtener información complementaria sobre el uso que hacen de estas webs. La utilización de páginas de contacto entre la gente mayor es un tema sensible y de interés, puesto que podemos ver la necesidad, a una edad avanzada, de encontrar apoyo emocional y/o sexual, las oportunidades y los peligros que puede comportar recurrir a estas páginas y la utilización cada vez más frecuente de internet. Por lo tanto, sugerimos llevar a cabo estudios que alcancen un sector más amplio de la población.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 207-239
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess