Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les persones grans i els serveis financers: quines dificultats afronten?
Autor/es Fernández-Gutiérrez, Marcos ; García-Olalla, Myriam
Matèries en català: Serveis financers -- Espanya -- Estadístiques -- revistes ; Crèdit -- serveis d'informació ; Risc ; Vellesa ; Envelliment
Matèries en castella: Ancianos ; Envejecimiento
Matèries en anglès: Financial services industry -- Spain -- Statistics -- Periodicals ; Old age ; Credit information services ; Risk
Resum-abstract:  [cat]L’esclat de la crisi financera ha posat de relleu els problemes que afecten els consumidors de serveis financers, principalment els relacionats amb la contractació de productes inadequats a les seves necessitats i/o el seu perfil de risc. Aquesta problemàtica és especialment singular quan ens centrem en l’anàlisi dels col·lectius més vulnerables, com són les persones d’edat avançada o aquelles amb un baix nivell educatiu. Aquesta situació ha comportat una reducció notable de la confiança en el sistema financer i ha alertat els reguladors, els quals tracten de millorar la protecció dels consumidors mitjançant el desenvolupament d’un marc regulatiu adequat. En aquest capítol es descriu com ha evolucionat la regulació de la protecció del consumidor en aquests mercats per, seguidament, dur a terme una anàlisi descriptiva de les principals dificultats que experimenta, en l’àmbit de la UE, un grup particularment vulnerable com és el de les persones d’edat avançada. A partir d’aquesta anàlisi es poden identificar diverses dificultats d’aquest col·lectiu, particularment concentrades en el mercat de productes d’inversió i, en certs aspectes, en el de comptes bancaris. L’anàlisi d’aquestes dificultats permet extreure un conjunt de conclusions orientades a la millora de la satisfacció i a l’augment de la protecció d’aquest col·lectiu. ; [spa]El estallido de la crisis financiera ha puesto de relieve los problemas que afectan a los consumidores de servicios financieros, principalmente los relacionados con la contratación de productos inadecuados a sus necesidades y/o a su perfil de riesgo. Esta problemática es especialmente singular cuando nos centramos en el análisis de los colectivos más vulnerables, como son las personas de avanzada edad o aquellas con un bajo nivel educativo. Esta situación ha conllevado una reducción notable de la confianza en el sistema financiero y ha alertado a los reguladores, que tratan de mejorar la protección de los consumidores mediante el desarrollo de un marco regulativo adecuado. En este capítulo se describe cómo ha evolucionado la regulación de la protección del consumidor en estos mercados para, seguidamente, llevar a cabo un análisis descriptivo de las principales dificultades que experimenta, en el ámbito de la UE, un grupo particularmente vulnerable como es el de las personas de avanzada edad. A partir de este análisis se pueden identificar diversas dificultades de este colectivo, particularmente concentradas en el mercado de productos de inversión y, en ciertos aspectos, en el de cuentas bancarias. El análisis de estas dificultades permite extraer un conjunto de conclusiones orientadas a la mejora de la satisfacción y al aumento de la protección de este colectivo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 173-192
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess