Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El turista actiu sènior: el cas de les Illes Balears
Autor/es Rejón Guardia, Francisco ; Garcia Sastre, Maria Antònia ; Alemany Hormaeche, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Turisme
Matèries en castella: Vellesa ; Ancianos ; Turismo
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age ; Tourism
Resum-abstract:  [cat]El turisme de destinacions estacionals i madures, com el de les illes Balears, s’ha de reorientar amb productes i polítiques turístiques més sostenibles. Aquesta situació, juntament amb el fet que a les illes Balears es gaudeix d’entorn natural privilegiat, a més de la serra de Tramuntana declarada Patrimoni Mundial, ofereix un gran potencial per desenvolupar nous productes turístics com el senderisme. El present treball aprofundeix en el turista hiker i en destaca el paper i el gran potencial que té per a la destinació. Basant-se en una mostra de hikers contactats a la serra de Tramuntana, es va segmentar per edats, distingint entre hiker sènior de més de 60 anys i la resta dels enquestats. L’anàlisi de resultats va revelar diferents característiques sociodemogràfiques, motivacions per a l’elecció de la destinació turística, així com diferents patrons de comportament turístic, despesa i satisfacció. Els resultats tenen importants aplicacions pràctiques per promoure les destinacions senderistes com a producte turístic, ja que promoure l’activitat del hiking en el segment sènior, durant la temporada baixa, que coincideix amb unes condicions climàtiques més apropiades per a la pràctica del hiking, permet no només desestacionalitzar la destinació, sinó atraure un tipus de turisme actiu que de mitjana gasta més i que es troba més satisfet. ; [spa]El turismo en destinos estacionales y maduros, como el de las islas Baleares, debe reorientarse con productos y políticas turísticas más sostenibles. Esta situación, junto con el hecho de que en las islas Baleares se goza de entorno natural privilegiado, además de la sierra de Tramuntana declarada Patrimonio Mundial, ofrece un gran potencial para desarrollar nuevos productos turísticos como el senderismo. El presente trabajo profundiza en el turista hiker y destaca su papel y el gran potencial que tiene para el destino. Sobre una muestra de hikers contactados en la sierra de Tramuntana, se segmentó por edades y se distinguió entre hiker senior de más de 60 años y el resto de los encuestados. El análisis de resultados reveló distintas características sociodemográficas, motivaciones para la elección del destino turístico, así como diferentes patrones de comportamiento turístico, gasto y satisfacción. Los resultados tienen importantes aplicaciones prácticas para promover los destinos senderistas como producto turístico, ya que promover la actividad del hiking en el segmento senior, durante la temporada baja, que coincide con unas condiciones climáticas más apropiadas para la práctica del hiking, permite no solo desestacionalizar el destino, sino atraer a un tipo de turismo activo que en promedio gasta más y que se encuentra más satisfecho.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 151-171
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess