Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envellir en femení
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Fernández-de-Álava, Mirren
Matèries en català: Dones -- Envelliment -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older Women -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Old age
Resum-abstract:  [cat]L’envelliment i la longevitat són assoliments de la humanitat; i les dones són majoria del seu grup d’edat. Concretament, a Espanya, el 2016, hi havia 8.657.705 persones de 65 anys o més, de les quals 4.940.008 eren dones. No obstant això, i tot i que l’esperança de vida en néixer i passats els 65 anys és major en elles, són més vulnerables per qüestions —a més de la ja esmentada esperança de vida en néixer i als 65 anys— com el risc de pobresa, la cura dels fills i el suport a la família, l’educació superior, les llars unipersonals, la bretxa salarial i la violència domèstica i la violència de gènere. L’anàlisi de les últimes dades nacionals publicades sobre aquestes variables ens fa concloure que: (i) s’han d’incorporar qüestions d’envelliment en les polítiques de gènere i a l’inrevés; (ii) s’ha de treballar sobre els nivells de vulnerabilitat, pobresa i exclusió social als quals està exposada la dona; (iii) s’han de reduir les diferències salarials entre homes i dones; (iv) s’han de millorar les condicions de les dones pensionistes; i (v) s’ha de pal·liar qualsevol tipus de violència exercida contra la dona, mitjançant la legislació, les accions i les estratègies adequades. ; [spa]El envejecimiento y la longevidad son logros de la humanidad; y las mujeres son mayoría de su grupo de edad. Concretamente, en España y en 2016, había 8.657.705 personas de 65 años o más, de las cuales 4.940.008 eran mujeres. Sin embargo, y a pesar de que la esperanza de vida al nacer y pasados los 65 años sea mayor en ellas, son más vulnerables por cuestiones —además de la ya mencionada esperanza de vida al nacer y a los 65 años— como el riesgo de pobreza, el cuidado de los hijos y el apoyo a la familia, la educación superior, los hogares unipersonales, la brecha salarial y la violencia doméstica y la violencia de género. El análisis de los últimos datos nacionales publicados sobre dichas variables nos hace concluir que: (i) se deben incorporar cuestiones de envejecimiento en las políticas de género y a la inversa; (ii) se debe trabajar sobre los niveles de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social a los que está expuesta la mujer; (iii) se deben reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres; (iv) se deben mejorar las condiciones de las mujeres pensionistas; y (v) se debe paliar cualquier tipo de violencia ejercida contra la mujer, a través de la legislación, las acciones y las estrategias adecuadas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 83-100
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess