Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una aproximació al patró actual de la mortalitat general i de la tercera edat a les Illes Balears
Autor/es Lluch Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Persones grans --Mortalitat -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Vellesa ; Mortalitat
Matèries en castella: Mortalidad ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Mortality -- Spain -- Illes Balears -- Statistics -- Periodicals ; Old age ; Mortality
Resum-abstract:  [cat]Actualment, les Illes Balears, així com el conjunt dels països desenvolupats, presenten un model de mortalitat estable, caracteritzat per la concentració progressiva dels òbits en els estrats superiors de la població. Aquesta situació s’explica per la reducció extrema de la mortalitat infantil i juvenil i pel control de les causes de mortalitat evitables, ja sigui mitjançant campanyes de salut o amb polítiques de control de determinades activitats, com ara la conducció de vehicles de motor, que causen una xifra significativa de defuncions. Aquest retard mitjà del moment de la defunció es reflecteix en l’augment d’una taxa molt coneguda i utilitzada: l’esperança de vida, que a les Illes Balears actualment se situa en els 85 anys per a les dones i sobre els 80 per als homes. La mort ha esdevingut un fenomen de cada cop més lligat a l’anomenada tercera edat, en un procés que solament podem qualificar de veritable èxit social. En aquest article, que centram en les dades definitives de les Illes Balears referides a l’any 2015, introduirem els lectors en aquest nou model de mortalitat i en destacarem els aspectes que estan més lligats a les diferències per edat i sexe, sobretot pel que fa a la tercera edat. Destacarem els grups principals de mortalitat: les malalties del sistema circulatori (amb especial incidència en les dones), els tumors (molt importants entre els homes) i les malalties respiratòries, i reflexionarem sobre la incidència que l’envelliment té sobre determinats processos degeneratius –com l’Alzheimer– i certs tipus de demència, o altres fonts de mortalitat que poden tenir més prevalença en edats avançades, com serien les causes externes de mortalitat. Fer front amb èxit a l’increment dels casos futurs d’aquestes patologies, tant des d’un punt de vista mèdic com assistencial, és un dels reptes més importants que es presenten a la nostra societat a curt i mitjà termini. ; [spa]Actualmente, las Islas Baleares, como el conjunto de los paises desarrolados, presentan un modelo de mortalidad estable, caracterizado por la progresiva concentración de los óbitos en los estratos superiores de la población. Esta situación deriva de la reducción extrema de la mortalidad infantil y juvenil, y del control de las causas de mortalidad evitables, ya sea mediante campañas de salut o mediante políticas de control de determinadas actividades, como la conducción de vehículos a motor, que causan una cifra significativa de defunciones. Este retardo medio en el momento de la defunción se refleja en el incremento de una tasa muy conocida y utilizada: la esperanza de vida, que se situa actualmente en las Illes Balears en los 85 años para las mujeres y sobre los 80 años para los hombres. La muerte se ha convertido en un fenómeno cada vez más ligado a la denominada tercera edad, en un proceso que sólo puede calificarse de verdadero éxito social. A lo largo de este artículo, que se centra en las cifras definitivas de las Illes Balears referidas al año 2015, introduciremos a los lectores en este nuevo modelo de mortalidad, del que destacaremos los aspectos relacionados con las diferencias por edad y sexo, sobretodo por lo que se refiere a la tercera edad. Descubriremos los principales grupos de mortalidad: las enfermedades del sistema circulatorio (con especial incidencia en las mujeres), los tumores (muy importantes entre los hombres) y las enfermedades respiratorias. Reflexionaremos sobre la incidencia que el envejecimiento tiene sobre determinados procesos degenerativos –como es el Alzheimer–, ciertos tipos de demencia u otras fuentes de mortalidad que pueden presentar una mayor prevalencia en edades avanzadas, como las causas externas de mortalidad. Afrontar con éxito el incremento de los casos futuros de estas patologías, tanto desde un punto de vista médico como asistencial, es uno de los retos más importantes que se presentan a nuestra sociedad a corto y medio plazo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 49-81
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess