Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mirades de la sexualitat i l’afectivitat en les persones grans. Un recorregut per les diferents activitats de recerca i docència del grup de recerca GIFES en gerontologia educativa
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Pascual Barrio, María Belén ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Amer Fernández, Joan Alfred ; Vives Barceló, Margalida ; López Esteva, Carmen
Matèries en català: Sexualitat ; Persones grans ; Persones grans -- Conducta sexual
Matèries en castella: Ancianos -- Conducta sexual
Matèries en anglès: Sex ; Older people
Resum-abstract:  Els aspectes vinculats amb la sexualitat en persones grans han significat una absència en la docència, la recerca i la literatura científica associada amb el tema (Freixas i Luque, 2009) a més d’una apropiació del discurs mèdic. És per això que hem decidit ocupar part d’aquest buit amb l’aportació a aquest Anuari de l’envelliment 2016, compartint diverses activitats de recerca i docència que hem desenvolupat en els últims anys, al grup de recerca GIFES de la UIB, especialment amb referència a les diferents mirades de la sexualitat en les persones grans. Concretament articulem la nostra part de recerca amb la presentació de dos treballs empírics de tall qualitatiu en què hem utilitzat dues tècniques de recerca: grups de discussió i entrevistes semiestructurades. A més, aquesta investigació es complementa amb una activitat artística i cultural teoricopràctica que va culminar amb una exposició i un vídeo sobre la temàtica tractada pels alumnes grans participants. ; Los aspectos vinculados con la sexualidad en personas mayores han significado una ausencia en la docencia, la investigación y la literatura científica asociada al tema (Freixas y Luque, 2009), además de una apropiación del discurso médico. Por este motivo se decidió ocupar parte de este vacío con la aportación en este Anuari de l’envelliment 2016, compartiendo diversas actividades de investigación y docencia que se han estado desarrollando durante estos últimos años, en el grupo de investigación GIFES de la UIB, especialmente en referencia a las diferentes miradas de la sexualidad en las personas mayores. Concretamente articulamos nuestra investigación en la presentación de dos trabajos empíricos cualitativos donde se han utilizado dos técnicas de investigación: grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas. Además, se completa esta investigación con una actividad artística y cultural teórico-práctica que culminó en una exposición y un video sobre la temática tratada por los alumnos mayores participantes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 463-481
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess