Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’amor, després dels 40 anys, a través de les cites en línia
Autor/es Orte Socias, Carmen ; Mascaró Juan, Aina
Matèries en català: Relacions amoroses ; Cites en línia
Matèries en castella: Relaciones amorosas ; Relaciones amorosas en Internet
Matèries en anglès: Dating (Social customs) ; Online dating
Resum-abstract:  A pesar de l’augment de la utilització d’Internet per part de les persones grans, la investigació quasi no s’ha interessat sobre l’ús de pàgines de contacte en aquesta població. Es pretén obrir una línia d’investigació sobre aquest tema, atès que al nostre país es noten a faltar estudis que se n’hagin ocupat. En aquest treball s’ha recollit informació de tres fonts diferents: els estudis publicats en relació amb la utilització de pàgines de contacte en la gent gran, estadístiques que algunes pàgines de contacte ens han facilitat i una enquesta administrada a la gent gran sobre l’ús que fan de les pàgines de contacte. La utilització de pàgines de contacte entre la gent gran és un tema interessant, ja que hi podem veure la necessitat, a una edat avançada, de trobar suport emocional i/o sexual, i, d’altra banda, les oportunitats i els perills que pot comportar la utilització d’aquestes pàgines i l’augment de l’ús d’Internet per part de la gent gran. Les elevades dades de les estadístiques de les pàgines de contacte, les enquestes administrades i els estudis no coincideixen i aquest fet pot estar relacionat, entre d’altres qüestions, amb la falta d’estudis, l’estigma que pot comportar per a la gent gran estar registrada en aquestes pàgines, tot i haver estat informats de l’anonimat de l’enquesta, i la limitació de persones enquestades. Per tant, se suggereix dur a terme estudis que abastin un sector més gran de la població. ; A pesar del aumento de la utilización de Internet por parte de las personas mayores, la investigación casi no se ha interesado sobre el uso de páginas de contacto en esta población. Se pretende abrir una línea de investigación sobre este tema, debido a que en nuestro país se echan en falta estudios que se hayan ocupado de este tema. En este trabajo se ha recogido información de tres fuentes diferentes: los estudios publicados en relación a la utilización de páginas de contactos en la gente mayor, estadísticas que algunas páginas de contacto nos han facilitado y una encuesta administrada a la gente mayor sobre el uso que hacen de las páginas de contactos. El uso de páginas de contactos entre la gente mayor es un tema interesante, ya que podemos ver la necesidad, a una avanzada edad, de encontrar soporte emocional y/o sexual, y, por otra parte, las oportunidades y los peligros que puede comportar la utilización de estas páginas y el aumento del uso de Internet por parte de la gente mayor. Los elevados datos de las estadísticas de las páginas de contactos, las encuestas administradas y los estudios sobre el tema no coinciden y este hecho puede tener que ver, entre otras cuestiones, con la falta de estudios y el estigma que puede comportar para la gente mayor estar registrada en estas páginas, a pesar de que han sido informados de que la encuesta era anónima, y la limitación de personas encuestadas. Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo estudios que abarquen un sector más amplio de población.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 441-461
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess