Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Potenciar el riure com a estratègia de treball en les activitats orientades a la gent gran
Autor/es Delgado i Drover, Francesc Xavier
Matèries en català: Riure -- Aspectes psicològics ; Persones grans ; Riure -- Ús terapèutic
Matèries en castella: Ancianos ; Risa -- Uso terapéutico ; Risa
Matèries en anglès: Laughter -- Psychological aspects ; Older people
Resum-abstract:  La gent gran riu així com ho fem la resta d’adults? Té motius per riure? El sentit de l’humor és un dels trets bàsics de l’envelliment saludable? Després d’haver practicat durant anys amb tècniques per desenvolupar el sentit de l’humor amb poblacions d’edats diferents, la nostra experiència suggereix una resposta afirmativa a aquests interrogants. El fet de redactar aquest article ens ha permès consultar diverses tesis doctorals centrades en humor i envelliment, manuals sobre la psicologia de l’humor i articles sobre aplicacions de recursos humorístics i de psicologia positiva en programes de promoció del benestar personal en gent gran. Les conclusions bàsicament són que hi ha diversos programes que investiguen d’una manera específica les relacions que hi ha entre el sentit de l’humor i l’edat, tot i que parteixen de mostres i resultats que actualment són poc significatius. Els resultats obtinguts indiquen que les persones d’edat gaudeixen del sentit de l’humor tant com la resta d’adults. Aquests programes tenen correlats físics i psicològics que confirmen aquesta hipòtesi, i l’humor afiliatiu i l’autoafirmatiu són els estils d'humor més recurrents. A les illes Balears, comptem amb professionals formats i sensibilitzats en una atenció humana i humorosa de les persones grans (pallassos d'hospital, experts en teràpia del riure i tècnics a les institucions, com ara els equips de Vellesa i Família de l’IMAS) i recursos materials que ja tenen un recorregut i una implantació territorial que permeten ampliar les evidències que revelen els estudis que comentem en aquest article i aprofundir-hi. ; ¿Se ríen las personas mayores como lo hacemos el resto de adultos? ¿Tienen motivos para reirse las personas mayores? ¿Es el sentido del humor uno de los rasgos básicos del envejecimiento saludable? Después de años de practicar técnicas para desarrollar el sentido del humor en poblaciones de edades diferentes, nuestra experiencia sugiere una respuesta afirmativa a estos interrogantes. Elaborar este artículo me ha permitido consultar varias tesis doctorales centradas en humor y envejecimiento, manuales sobre la psicologia del humor y artículos sobre aplicaciones de recursos humorísticos y de psicologia positiva en programas de promoción del bienestar personal de personas mayores. Las conclussions al respeto básicamente son que existen varios programas que investigan de manera específica las relaciones entre el sentido del humor y la edad, a pesar de que lo hacen con muestras y resultados poco significativos en estos momentos. Los resultados obtenidos indican que las personas de edad disfrutan del sentido del humor tanto como el resto de adultos. Estos programas han obtenido correlatos físicos y psicológicos que confirman esta hipótesis, siendo el humor afiliativo y el autoafirmativo los estilos de humor que más emplean. En las islas Balears contamos con profesionales formados y sensibilitzados en una atención humana y humorosa de las personas de edad (payasos de hospital, expertos en risoterapia y técnicos en las instituciones, como por ejemplo, los Equips de Vellesa i Família de l’IMAS), así como con recursos materiales con un recorrido y una implantación territorial que permiten ampliar y profundizar las evidencias que revelan los estudios mencionados en este artículo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 423-440
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess