Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Relacions socials, interculturalitat i aprenentatge al llarg de tota la vida: l'experiència de la IX International Summer Senior University a la UIB
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Amer Fernàndez, Joan
Matèries en català: Persones grans ; Persones grans -- Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Educación
Matèries en anglès: Older people ; Older people Education
Resum-abstract:  La Universitat Internacional d’Estiu per a Gent Gran (International Summer Senior University, ISSU) és una proposta educativa que té l’objectiu de fomentar alhora una experiència d’aprenentatge i de promoció de les relacions socials entre gent gran de diferents països. La finalitat d’aquest capítol és conèixer el perfil educatiu i vivencial dels alumnes participants en aquest programa. D’una banda, emmarcam l’experiència en les seves trajectòries de participació en altres programes educatius per a gent gran. D’altra banda, volem conèixer la manera com aquests membres s’organitzen la vida quotidiana i el temps lliure, per tenir una aproximació qualitativa a les seves condicions de vida i al rol que hi exerceixen els programes educatius. Al capítol, recollim informació quantitativa i qualitativa a partir de qüestionaris i entrevistes semiestructurades. Els principals resultats assenyalen informacions descriptives sobre el tipus d’activitats a les quals els participants dediquen el seu temps i subratllen el vessant relacional de les activitats educatives en les quals estan inscrits. A la discussió i conclusions, assenyalam l’element diferencial que aporta el programa ISSU com a espai educatiu i de foment de les relacions interpersonals de la gent gran en un marc intercultural. ; La Universidad Internacional de Verano para Personas Mayores (International Summer Senior University, ISSU) es una propuesta educativa que tiene como objetivo fomentar una experiencia de aprendizaje y a su vez de promoción de las relaciones sociales entre gente mayor de distintos países. La finalidad del capítulo es conocer el perfil educativo y vivencial de los alumnos participantes en este programa. Por un lado, se enmarca la experiencia en sus trayectorias de participación en programas educativos para gente mayor. Por otro lado, se quiere conocer cómo los participantes organizan su vida cotidiana y su tiempo libre, para tener una aproximación cualitativa a sus condiciones de vida y al rol que juegan los programas educativos dentro de éstas. En el capítulo se recoge información de carácter cuantitativo y cualitativo, a partir de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Los principales resultados apuntan informaciones descriptivas sobre el tipo de actividades a las cuales dedican su tiempo y subrayan la vertiente relacional de las actividades educativas donde están inscritos. En la discusión y conclusiones, se destaca el elemento diferencial que aporta el programa ISSU como espacio educativo y de fomento de las relaciones interpersonales de la gente mayor en un marco intercultural.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 331-344
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess