Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Temps d’oci i persones grans: aprenent a utilitzar el temps lliure
Autor/es Macías González, Liberto ; Lázaro Fernández, Yolanda
Matèries en català: Lleure ; Persones grans
Matèries en castella: Tiempo libre
Matèries en anglès: Leisure ; Older people
Resum-abstract:  En aquest inici del segle XXI ens trobem davant un desafiament sense precedents: l’envelliment de la població. Per tant, es pot afirmar que l’escenari que tenim és evident: vivim en una societat envellida i que seguirà envellint. Però, alhora, ha d’entendre’s l’envelliment com un procés natural i desitjable tant personalment com socialment i de comunitat. Gaudir del temps lliure té una repercussió positiva tant en la persona com en l’entorn familiar i social, per la qual cosa és molt important per al desenvolupament humà. Aquest article pretén reflexionar sobre els programes universitaris d’adults grans com a espais on es produeixen trobades intergeneracionals i es comparteixen valors de tolerància, convivència i solidaritat, determinants en les relacions comunitàries. A més, aquests programes tenen una gran interacció amb la promoció de l’autonomia personal, l’envelliment actiu i la qualitat de vida dels qui els cursen, així com un important compromís en la construcció d’una societat per a totes les edats, ja que una de les seves potencialitats és ser agents dinamitzadors del canvi social, ja que afavoreixen que els individus es converteixin en agents d’innovació social i els ajuden en aquesta tasca. ; En este inicio del siglo XXI nos encontramos ante un desafío sin precedentes: el envejecimiento de la población. Puede afirmarse que el escenario que tenemos es evidente: vivimos en una sociedad envejecida y que va a seguir envejeciendo. Al mismo tiempo, debe entenderse el envejecimiento como un proceso natural y deseable tanto a nivel personal como a nivel social y de la comunidad. Disfrutar del tiempo libre tiene una repercusión positiva tanto en la persona como en el entorno familiar y social, por lo que es muy importante para el desarrollo humano. Este artículo pretende reflexionar sobre los programas universitarios de adultos mayores como espacios donde se producen encuentros intergeneracionales y se comparten valores de tolerancia, convivencia y solidaridad, determinantes en las relaciones comunitarias. Además, estos programas tienen una gran interacción con la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo y la calidad de vida de quienes los cursan, así como un importante compromiso en la construcción de una sociedad para todas las edades, ya que una de sus potencialidades es ser agentes dinamizadores del cambio social, al favorecer y ayudar a los individuos a que se conviertan en agentes de innovación social.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 311-330
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess