Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Prevenció d’envelliment saludable per a persones amb discapacitat intel·lectual greu i profunda
Autor/es Ferretjans Moranta, Vicenç ; Cornide López, Patricia ; Román Rodríguez, Antonio ; Asnani Kishnani, Juan Lal ; Rodríguez Aguirre, Maria Zulema
Matèries en català: Deficiència mental ; Envelliment Prevenció
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Mental retardation ; Aging Prevention
Resum-abstract:  Fins fa pocs anys, parlar d’envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual era un fet pràcticament puntual, ja que la seva esperança de vida se situava en edats molt primerenques. No obstant això, tal com ha passat en la població general, l’esperança de vida d’aquest col·lectiu ha augmentat significativament en els darrers anys. Aquesta longevitat posa de manifest les carències que hi ha respecte a aquesta nova realitat i planteja nous reptes encaminats a donar respostes a les necessitats de les persones grans amb discapacitat intel·lectual. Davant aquests nous reptes, i amb l’evidència d’una població en procés d’envelliment, l’any 2011, l’equip tècnic del Centre de Dia Mater Misericordiae per a persones amb discapacitat intel·lectual decideix engegar el Programa de prevenció d’envelliment saludable (PPES). El PPES s’adreça als usuaris del Centre de Dia amb 45 anys o més i es desenvolupa en tres eixos diferenciats: activitat física i psicomotriu, control de salut i estimulació cognitiva. Els resultats i la informació obtinguts amb la realització del programa d’ençà de l’any 2011 fins avui dia ens permeten certificar la utilitat del programa, la seva alineació amb els objectius proposats, un envelliment saludable i actiu, i al mateix temps plantejar-nos noves qüestions sobre el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment. ; Hasta hace pocos años, hablar de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual era un hecho prácticamente puntual, ya que su esperanza de vida se situaba en edades muy tempranas. No obstante, tal y como ha pasado en la población general, la esperanza de vida de este colectivo ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta longevidad pone de manifiesto las carencias existentes respecto a esta nueva realidad y plantea nuevos retos dirigidos a dar respuestas a las necesidades de las personas mayores con discapacidad intelectual. Ante estos nuevos retos, i con la evidencia de una población en proceso de envejecimiento, el año 2011, el equipo técnico del Centro de Dia Mater Misericordiae para personas con discapacidad intelectual decide poner en marcha su Programa de prevención de envejecimiento saludable (PPES). El PPES se dirige a los usuarios del Centro de Día con 45 años cumplidos o más y se desarrolla en tres ejes diferenciados: actividad física y psicomotriz, control de la salud y estimulación cognitiva. Los resultados y la información obtenida con la realización del programa desde el año 2011 hasta el día de hoy nos permiten certificar la utilidad del programa y su alineación con los objetivos propuestos, un envejecimiento saludable y activo, y al mismo tiempo plantearnos nuevas cuestiones sobre el futuro de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 267-282
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess