Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment i pell
Autor/es Taberner Ferrer, Rosa ; Martínez Martínez, Noèlia ; Nadal Lladó, Cristina ; Llambrich Mañes, Àlex ; Torné Gutiérrez, José Ignacio ; Parera Amer, Maria Elisabet ; Nadal Nadal, Antoni
Matèries en català: Pell -- Malalties ; Persones grans
Matèries en castella: Ancianos ; Piel -- Enfermedades
Matèries en anglès: Skin Diseases ; Older people
Resum-abstract:  L’adult gran presenta en tots els òrgans vitals i sistemes un seguit de canvis provocats pel pas dels anys. L’envelliment és una realitat biològica que no podem evitar; és la conseqüència de processos complexos de dany cel·lular i molecular acumulat que condueixen a un declivi funcional progressiu. La pell és una finestra perfecta que ens permet observar aquests canvis cronològics i l’evidència visible de l’envelliment, ja que pateix canvis intrínsecs (cronoenvelliment) i d’extrínsecs, que depenen de factors externs, especialment els efectes de la radiació solar (fotoenvelliment). Aquest patró d’envelliment és modificat pels hàbits de vida, l’exposició ambiental, malalties i factors genètics que determinaran tots aquests canvis que al llarg dels anys presenta un òrgan tan complex com és la pell. Explicarem en què consisteixen aquests canvis fisiològics, les malalties cutànies més freqüents en la vellesa, però també els problemes derivats de la polimedicació i la dermatologia estètica en aquesta franja d’edat. ; El adulto mayor presenta en todos sus órganos y sistemas una serie de cambios provocados por el paso de los años. El envejecimiento es una realidad biológica que no podemos evitar; es la consecuencia de complejos procesos de daño celular y molecular acumulado que conducen a un declive funcional progresivo. La piel es una ventana perfecta que nos permite observar estos cambios cronológicos y la visible evidencia del envejecimiento, ya que sufre unos cambios intrínsecos (cronoenvejecimiento) y otros extrínsecos que dependen de factores externos, en especial la radiación solar (fotoenvejecimiento). Este patrón de envejecimiento se ve modificado por los hábitos de vida, exposición ambiental, enfermedades y factores genéticos que determinarán todos estos cambios que presenta a lo largo de los años un órgano tan complejo como es la piel. Explicaremos en qué consisten estos cambios fisiológicos, las enfermedades cutáneas más frecuentes en la vejez, pero también los problemas derivados de la polimedicación y la dermatología estética en esta franja de edad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 181-201
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess