Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Hospitalització a domicili en l'envelliment: aplicabilitat i avantatges
Autor/es Del Río Vizoso, Manuel
Matèries en català: Hospitalització domiciliària ; Persones grans
Matèries en castella: Hospitalización a domicilio ; Ancianos
Matèries en anglès: Hopistals Home care programs ; Older people
Resum-abstract:  L’hospitalització a domicili (HAD) és una modalitat assistencial que permet l’atenció a pacients al seu domicili que, d’una altra manera, romandrien ingressats en un hospital. És una atenció especialitzada, d’alta intensitat i curta durada, que busca millorar la qualitat assistencial mantenint els alts estàndards de qualitat de l’atenció hospitalària, evitant estades innecessàries, infeccions hospitalàries, síndromes confusionals i afavorint la sostenibilitat del sistema sanitari, la comunicació entre el pacient, la família i l’equip sanitari i educant el pacient i la família en les cures de la seva malaltia al domicili, detectant in situ les dificultats de l’autocura. Vam recollir de forma prospectiva els casos dels pacients ancians ingressats en HAD en els últims deu anys i vam analitzar diferents variables i programes específics de la unitat, com l’atenció al pacient frágil amb MPOC i la quimioteràpia a domicili. Es va revisar la literatura científica existent sobre HAD en ancians, prestant una atenció especial a la seguretat, l’aplicabilitat i els avantatges. Les dades van ser congruents amb una població anciana amb pluripatologia, i l’estada en HAD va ser segura, satisfactòria i amb alta eficiència per al sistema sanitari quant a resultats de salut i estalvi de costos pel que fa a l’hospitalització convencional. ; La hospitalización a domicilio (HAD) es una modalidad asistencial que permite la atención a pacientes en su propio domicilio que, de otra manera, permanecerían ingresados en un hospital. Es una atención especializada de alta intensidad y corta duración, que busca mejorar la calidad asistencial manteniendo los altos estándares de calidad de la atención hospitalaria, evitando estancias innecesarias, infecciones hospitalarias, síndromes confusionales y favoreciendo la sostenibilidad del sistema sanitario, la comunicación entre el paciente, la familia y el equipo sanitario y educando al paciente y la familia en los cuidados de su enfermedad en el domicilio, detectando in situ las dificultades del autocuidado. Recogimos de forma prospectiva los casos de los pacientes ancianos ingresados en HAD en los últimos diez años y analizamos distintas variables y programas específicos de la unidad, como la atención al EPOC frágil y la quimioterapia a domicilio. Se revisó la literatura científica existente sobre HAD en ancianos, prestando especial atención a la seguridad, la aplicabilidad y las ventajas. Los datos fueron congruentes con una población anciana con pluripatología, y su estancia en HAD fue segura, satisfactoria y con alta eficiencia para el sistema sanitario en cuanto a resultados de salud y ahorro de costes con respecto a la hospitalización convencional.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 163-179
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess