Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     De Serveis Socials, ajuda a domicili i dependència a les Illes Balears
Autor/es Rosa, Juan Manuel
Matèries en català: Persones grans -- Assistència institucional ; Persones grans dependents
Matèries en castella: Ancianos -- Asistencia institucional ; Ancianos dependientes
Resum-abstract:  Quin és l’origen dels serveis d’ajuda a domicili (SAD)? Quan va aparèixer el SAD com a prestació específica de dependència? Per què va fracassar el SAD d’alta intensitat? Aquestes són algunes de les preguntes que es responen en aquest article, el qual justifica l’impuls que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació vol donar al SAD, un servei comunitari bàsic però que no s’ha desenvolupat com a prestació de dependència de manera general a la nostra comunitat fins a enguany. L’article repassa la història del Servei d’Ajuda a Domicili des dels seus inicis, als anys vuitanta, fins a l’actualitat, en què s’ha passat d’una implantació anecdòtica a quasi la generalització del servei en tot el territori per a les persones amb dependència. L’aposta actual per un plantejament integrador de la Llei de dependència i l’entesa amb les administracions insulars i les municipals han fet possible que no s’hagi de crear un servei paral·lel al que ja ofereixen els ajuntaments. En les pàgines següents es posa de manifest com el nou equip de Govern ha reorientat la intensitat de cobertura i els perfils de la persona amb dependència des de la prestació de l’ajuda a domicili, una mesura que es reflecteix tant en l’augment d’hores que s’ofereixen com en la cobertura de la població, tot això amb un esforç econòmic important per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Com a conclusió, l’article reflexiona sobre com aquest canvi en la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili hauria de permetre reorientar-lo cap a intervencions de promoció de l’autonomia personal i cap a altres col·lectius, com el de les famílies. ; ¿Cuál es el origen de los servicios de ayuda a domicilio (SAD)?, ¿cuando apareció el SAD como prestación específica de dependencia?, ¿por qué fracasó el SAD de alta intensidad? Estas son algunas de las preguntas que se responden en este artículo, que justifica el impulso que la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación quiere dar al SAD, un servicio comunitario básico, pero que no se ha desarrollado como prestación de dependencia de manera general a nuestra comunidad hasta este año. El artículo repasa la historia del Servicio de Ayuda a domicilio desde sus inicios, en los ochenta, hasta la actualidad, en que se ha pasado de una implantación anecdótica a casi la generalización del servicio en todo el territorio para las personas con dependencia. La apuesta actual por un planteamiento integrador de la Ley de dependencia y la entente con las Administraciones Insulares y las municipales han hecho posible que no se tenga que crear un servicio paralelo al que ya ofrecen los Ayuntamientos. En las páginas siguientes se pone de manifiesto como el nuevo equipo de Govern ha reorientado la intensidad de cobertura y los perfiles de la persona con dependencia desde la prestación de la ayuda a domicilio, una medida que se refleja tanto en el aumento de horas que se ofrecen como en la cobertura de la población, todo esto con un esfuerzo económico importando para la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación. Como conclusión, el artículo reflexiona sobre como este cambio en la gestión del Servicio de Ayuda a domicilio tendría que permitir reorientarlo hacia intervenciones de promoción de la autonomía personal y hacia otros colectivos, como el de las familias.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 116-127
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess