Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un perfil aproximat de la població de la tercera edat a les Illes Balears. Indicadors estadístics bàsics, 2016
Autor/es Lluch i Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics
Resum-abstract:  Aquest article és en bona mesura una adaptació de l’anàlisi per a les Illes Balears dels indicadors estadístics bàsics publicats pel CSIC per al conjunt de l’Estat espanyol (vegeu la bibliografia i les fonts). És una revisió extensa d’alguns indicadors que ens poden ajudar a entendre les característiques de la població de 65 anys i més de les nostres illes, a partir de l’estudi de les variables en quatre grans blocs: A. Indicadors demogràfics, que analitzen l’envelliment i les projeccions futures de la població; B. Longevitat i estat de salut, en què s’analitzen qüestions com l’esperança de vida, la morbiditat hospitalària, les causes de defunció i la valoració de la pròpia salut; C. L’economia de la tercera edat, en què parlarem de pensions, taxa de pobresa o exclusió social i tipus de despeses a la llar; D. El darrer apartat es titula tipus de llar, formes de convivència i algunes característiques socials. És un bloc molt ampli en què tractem aspectes com l’estructura de les llars, l’estat civil, les persones de suport al col·lectiu, la formació educativa, l’ús de les noves tecnologies i, finalment, una descripció d’un índex sintètic: l’índex d’envelliment actiu, que pretén deduir el dinamisme d’aquest grup social a través d’una bateria d’indicadors combinats. ; Este artículo es, en buena medida, una adaptación del análisis para las Islas Baleares de los indicadores estadísticos básicos publicados por el CSIC para el conjunto del Estado español (véase la bibliografía y las fuentes). Es una extensa revisión de algunos indicadores que nos pueden ayudar a entender las características de la población de 65 años y más en nuestras Islas, a partir del estudio de las variables en cuatro bloques: A. Indicadores demográficos, que analizan el envejecimiento y las proyecciones futuras de la población; B. Longevidad y estado de salud, en que se analizan cuestiones como la esperanza de vida, la morbilidad hospitalaria, las causas de defunción y la propia valoración de la salut; C. La economía de la tercera edat, en que hablaremos de pensiones, tasa de pobreza o exclusión social y los tipos de gastos en el hogar; D. El último apartado se titula tipos de hogar, formas de convivencia y algunas características sociales. Es un bloque muy amplio en el que trataremos aspectos como la estructura de los hogares, el uso de las nuevas tecnologías y, finalmente, una descripción de un índice sintético: el índice de envejecimiento activo, que pretende deducir el dinamismo de este grupo social a través de una batería de indicadores combinados.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 31-93
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess