Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Agressió interpersonal en residències d’ancians: una aproximació al seu coneixement
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Mascaró Juan, Aina
Matèries en català: Persones grans -- Maltractament
Matèries en castella: Ancianos -- Malos tratos
Matèries en anglès: Older people Abuse of
Resum-abstract:  A pesar de la seva prevalença i de les conseqüències negatives, la investigació sobre l’abús en ancians quasi no s’ha interessat per l’agressió entre els ancians allotjats en residències. Es pretén obrir una línia d’investigació sobre aquest tema, atès que al nostre país es noten a faltar estudis que se n’hagin ocupat. En aquest treball s’ha recollit informació de tres fonts diferents: els estudis publicats en relació amb l’agressió resident-resident (ARR) en l’àmbit internacional; les notícies publicades els darrers onze anys a la premsa espanyola en general i a la premsa de les Balears en particular; i les entrevistes a professionals de dotze residències d’ancians de diversa tipologia a Mallorca. L’agressió entre residents en residències de persones grans de llarga durada és un problema important que té conseqüències per a les persones que hi participen i per a l’entorn en el qual es produeix, i alguns autors xifren al voltant d’un 2,4% les ARR verbals i un 7,3% les físiques. Els perfils dels agressors i víctimes recollits a les notícies de premsa coincideixen amb el perfil de la literatura sobre el tema, igual que el perfil recollit a través de les entrevistes realitzades. No obstant això, les dades d’incidència i de prevalença recollides a les entrevistes no coincideixen amb les dades registrades a la literatura, i això té a veure, entre altres qüestions, amb la falta de registres sobre el problema, per tant, se suggereix dur a terme estudis sistemàtics a les residències quant als aspectes personal, ambiental i de factors desencadenants de l’ARR. ; A pesar de su prevalencia y consecuencias negativas, la investigación sobre el abuso en ancianos apenas se ha interesado por la agresión entre los propios ancianos alojados en residencias. Se pretende abrir una línea de investigación sobre este tema, dado que en nuestro país se nota a faltar la existencia de estudios que se hayan ocupado del mismo. En este estudio se ha recogido información de tres fuentes diferentes: los estudios publicados en relación a la agresión residente a residente (ARR) a nivel internacional; las noticias publicadas en los últimos once años en la prensa española en general y en la prensa de Balears en particular; y las entrevistas a profesionales de doce residencias de ancianos de diversa tipología en Mallorca. La agresión entre residentes en residencias de mayores de larga duración es un problema importante que tiene consecuencias para las personas que participan en ella y para el entorno en el que se produce y que algunos autores cifran en torno a un 2,4% de ARR verbales y un 7,3% físicas. Los perfiles de agresores y víctimas recogidos en las noticias de prensa coinciden con el perfil de la literatura sobre el tema, al igual que el recogido a través de las entrevistas realizadas. No obstante, los datos de incidencia y prevalencia recogidos en las entrevistas no coinciden con los datos registrados en la literatura, y ello tiene que ver, entre otras cuestiones, con la falta de registros sobre este problema, con lo cual se sugiere llevar a cabo estudios sistemáticos en las residencias a nivel personal, ambiental y de factores desencadenantes de la ARR.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 335-352
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess