Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de la sobrecàrrega de cuidadors de persones en situació de dependència ingresades en centres residencials
Autor/es Martorell Dols, Rosa ; García Arredondo, Bàrbara ; Herranz Sanz, Elsa ; Ferreras Más, Pilar
Matèries en català: Cuidadors ; Persones dependents
Matèries en castella: Ancianos dependientes ; Cuidadores
Matèries en anglès: Caregivers ; Dependents
Resum-abstract:  A mesura que la societat avança, també ho fan els seus ciutadans, però és sobretot l’avanç en investigació sanitària el que ha fet augmentar l’esperança de vida, la qual es troba actualment, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entorn de 83 anys (85 les dones i 80 anys els homes). Tot i que envellir és un dels fenòmens més desitjats gràcies a l’avanç social i sanitari, també comporta un augment en les probabilitats de patir diferents malalties, entre les quals les neurodegeneratives, que provoquen alteracions cognitives i conductuals relacionades amb l’envelliment propi de les estructures cerebrals com poden ser les demències, i a conseqüència d’això uns canvis en el sistema de cures de la gent gran que poden causar malestar al cuidador principal. Són moltes les famílies que per sentiments de culpabilitat, obligació o responsabilitat cuiden la gent gran a casa, però també n’hi ha moltes que opten per l’ingrés residencial o en un centre de dia. Per això l’objectiu d’aquest article és donar a conèixer la relació que hi ha entre la sobrecàrrega dels cuidadors de persones grans amb deteriorament cognitiu i l’internament. Per tant, s’exposarà el concepte de sobrecàrrega del cuidador de persones internes en institucions amb patologia cognitiva i la relació entre deteriorament cognitiu més alt i la càrrega del cuidador. ; A medida que la sociedad avanza también lo hacen sus ciudadanos, pero es sobretodo el avance en investigación sanitaria lo que ha hecho aumentar la esperanza de vida, la cual se sitúa actualmente, según el INE, en torno a 83 años (85 las mujeres y 80 los hombres). Aunque envejecer es uno de los fenómenos más deseados gracias al avance social y sanitario, también conlleva un aumento en las probabilidades de padecer diversas enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas, que provocan alteraciones cognitivas y conductuales relacionadas con el envejecimiento propio de las estructuras cerebrales como pueden ser las demencias, y a consecuencia de ello unos cambios en el sistema de cuidados de los mayores, que pueden causar malestar al cuidador principal. Son muchas las familias que por sentimientos de culpabilidad, obligación o responsabilidad cuidan de sus mayores en casa, pero también encontramos muchas que optan por el ingreso residencial o en un centro de día. Por eso el objetivo de este artículo es dar a conocer la relación que existe entre la sobrecarga de los cuidadores de personas mayores con deterioro cognitivo y la institucionalización. Así, se expondrá el concepto de sobrecarga del cuidador de personas institucionalizadas con patología cognitiva y la relación entre un mayor deterioro cognitivo y la carga del cuidador.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 321-334
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess