Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Paper del terapeuta ocupacional en l’autonomia de les persones grans. Una aproximació a les Illes Balears
Autor/es Pérez Hernández, Edith ; Gutiérrez Inguanzo, Tania ; Quiroga Parada, Carolina ; Cardenal Félix, Goria
Matèries en català: Persones grans
Matèries en anglès: Older people
Resum-abstract:  El present article pretén mostrar l’abordatge terapèutic des de la disciplina de la teràpia ocupacional en l’atenció a les persones grans en plans d’actuació com la promoció de l’autonomia i la independència ocupacional, l’envelliment actiu i la prevenció del deteriorament funcional. En tots ells, els terapeutes ocupacionals encaminen les seves bones pràctiques clíniques cap a la recerca de l’autonomia, la funcionalitat, l’apoderament de la salut i el benestar de la persona gran en els diferents dispositius sociosanitaris de les Illes Balears. Al llarg del text, s’explicarà com és el full de ruta del treball dels terapeutes ocupacionals en aquests dispositius, així com el seu paper en els equips interdisciplinaris d’atenció a les persones grans. L’objectiu principal del terapeuta ocupacional és recuperar i/o mantenir els nivells d’independència funcional i l’autonomia possible de la persona gran, en les diferents àrees d’acompliment ocupacional conformades per activitats de la vida diària. Per a això, el terapeuta ocupacional estableix unes pautes de treball que van des de processos d’avaluacions formals i estructurades, que aporten informació clínica pertinent al cas, fins a la planificació de pautes de tractament que facilitin, rehabilitin, compensin i/o mantinguin les capacitats funcionals de les persones grans amb limitacions en el seu acompliment ocupacional. Tal i com apunten Reed i Sanderson (1999) en la intervenció amb la persona gran, el terapeuta ocupacional redirigeix la seva praxi, tot intentant prevenir i reduir les disrupcions i les incapacitats de la conducta ocupacional que resulten d’aquest procés d’envelliment o de malalties en concret. ; El presente artículo pretende mostrar el abordaje terapéutico desde la disciplina de la terapia ocupacional en la atención a las personas mayores en planes de actuación como la promoción de la autonomía e independencia ocupacional, el envejecimiento activo y la prevención del deterioro funcional. En todos ellos, los terapeutas ocupacionales encaminan sus buenas prácticas clínicas hacia la búsqueda de la autonomía, la funcionalidad, el empoderamiento de la salud y el bienestar de los mayores en los distintos dispositivos sociosanitarios dispuestos en las Islas Baleares. A lo largo del texto, se mostrará cual es la hoja de ruta del trabajo de los terapeutas ocupacionales en estos dispositivos, así como su papel en los equipos interdisciplinares de atención al mayor. El objetivo principal del terapeuta ocupacional es recuperar y/o mantener los niveles de independencia funcional y la autonomía posible del mayor, en las distintas áreas de desempeño ocupacional conformadas éstas por actividades de la vida diaria. Para ello, el terapeuta ocupacional establece unas pautas de trabajo que van desde procesos de evaluaciones formales y estructuradas, que aportan información clínica pertinente al caso, hasta la planificación de pautas de tratamiento que faciliten, rehabiliten, compensen y/o mantengan las capacidades funcionales de las personas mayores con limitaciones en su desempeño ocupacional. Tal y como apuntan Reed y Sanderson (1999), en la intervención con el mayor, el terapeuta ocupacional redirige su praxis intentando prevenir y reducir las disrupciones y las incapacidades de la conducta ocupacional que resultan de este proceso de envejecimiento o de enfermedades en concreto.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 301-319
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess