Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La podologia i la gent gran
Autor/es Galmés Ferrer, Catalina ; Muñoz Tartalo, Paula ; Marí Marí, Josefa
Matèries en català: Podologia ; Persones grans
Matèries en castella: Podología ; Ancianos
Matèries en anglès: Podiatry DEM ; Older people
Resum-abstract:  En plantejar-nos fer aquest treball pensam que la Podologia és una matèria, de vegades, oblidada en les persones majors, si bé és cert que un bon tractament en el que és la base de nostre sustento, els peus, és fonamental. La Podologia és matèria universitària des de 1988, segons el Reial decret 649/1988, de 24 de juny, pel qual es van transformar els estudis de Podologia en primer cicle universitari conduent al títol de Diplomat Universitari en Podologia i es van establir les directrius generals pròpies dels corresponents plans d’estudi. Actualment és una especialitat que segueix evolucionant, no obstant, això està alguna cosa aparcada en la cura de la nostra població major. La nostra experiència en un centre diürn de persones majors, a través d’una concessió de 8 anys del servei de Podologia, ha fet que es puguin perfilar de manera objectiva les necessitats de les cures dels peus dels nostres majors. En aquests últims cinc anys s’han registrat al voltant d’unes mil consultes anuals, valorantse les intervencions realitzades en aquest servei. També, s’han determinat les patologies més freqüents i determinants per l’edat i el sexe de la gent gran, així com la realització de consultes tant d’intervenció com de prevenció. Potser és el moment de plantejar-se que la Podologia ha de ser un servei de continuïtat en les persones majors, ja que repercutirà en la millora de la seva mobilitat i el seu benestar tant físic com a psíquic, donant així una millor qualitat de vida a aquest sector de la població. I, per tant, la Podologia deuria estar a l’abast de tots com un servei públic més. ; Al plantearnos hacer este trabajo pensamos que la Podología es una materia, a veces, olvidada en las personas mayores, si bien es cierto que un buen tratamiento en lo que es la base de nuestro sustento, los pies, es fundamental. La Podología es materia universitaria desde 1988, según el Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, por el que se transformaron los estudios de Podología en primer ciclo universitario conducente al título de Diplomado Universitario en Podología y se establecieron las directrices generales propias de los correspondientes planes de estudio. Actualmente es una especialidad que sigue evolucionando, sin embargo, está algo aparcada en el cuidado de nuestra población mayor. Nuestra experiencia en un centro diurno de personas mayores, a través de una concesión de 8 años del servicio de Podología, ha hecho que se puedan perfilar de manera objetiva las necesidades de los cuidados de los pies de nuestros mayores. En estos últimos cinco años se han registrado alrededor de unas mil consultas anuales, valorándose las intervenciones realizadas en este servicio. Se han determinado las patologías más frecuentes y determinantes por la edad y sexo de los mayores, así como la realización de consultas tanto de intervención como de prevención. Quizás es el momento de plantearse que la Podología tiene que ser un servicio de continuidad en las personas mayores, ya que repercutirá en la mejora de su movilidad y su bienestar tanto físico como psíquico, dando así una mejor calidad de vida a este sector de la población. Y, por tanto, la Podología debería de estar al alcance de todos como un servicio público más.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 285-299
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess