Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Gent gran amb discapacitat. Un projecte per al s. XXI
Autor/es Ribas Prats, Antoni ; Andreu Mas, Ana ; Hernández Jiménez, Belén
Matèries en català: Persones grans discapacitades
Matèries en castella: Ancianos dependientes
Matèries en anglès: Older people with disabilities
Resum-abstract:  Des d’Eivissa ens hem plantejat aquest treball després de la recollida de dades de persones amb discapacitat a la nostra illa i dels recursos existents. Parlem de projecte del s. XXI, ja que veiem que “arribar a més anys a la vida” en aquest grup de població és un repte. Ens centrem en els aspectes mèdics preventius i en el manteniment de les capacitats bàsiques de la vida diària. Què fem amb aquests pacients als centres de dia, centres residencials i domicilis? Amb quins suports comptem? I cap a on ens dirigim? ; Desde Eivissa nos hemos planteado este trabajo tras la recogida de los datos de personas con discapacidad en nuestra isla y de los recursos existentes. Hablamos de proyecto del S. XXI ya que vemos que “alcanzar más años a la vida” en este grupo de población es un reto. Nos centramos en los aspectos médico preventivos y en el mantenimiento de las capacidades básicas de la vida diaria. ¿Qué hacemos con estos pacientes en los centros de día, centros residenciales y en domicilios? ¿Con qué apoyos contamos? ¿Y hacia dónde vamos?
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 265-284
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess