Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cor a casa. Projecte de condicionament de sales de convivència/menjadors a través del disseny ambiental
Autor/es Roser Hernández, Margarita
Matèries en català: Residències de persones grans -- Disseny
Matèries en castella: Residencias de ancianos -- Diseño
Matèries en anglès: Old age homes -- Design
Resum-abstract:  Les cures i atencions de la residència Oms-Sant Miquel van destinades a residents amb un perfil de gran dependència graus III - II i amb un diagnòstic en el 82% dels casos de demència en grau moderat i greu i amb una mitjana d’edat de 87 anys. La doble problemàtica amb què ens trobam (edat avançada de la població i diagnòstics de demència) ens determina el tipus d’atenció assistencial i psicosocial que han de rebre per a poder cobrir les seves necessitats personals i aconseguir una millora continuada del seu benestar i de la seva qualitat de vida. La direcció i l’equip tècnic del centre aposta per les teràpies no farmacològiques com a alternativa per a l’atenció a les persones amb demències avançades. Ja que se n’ha demostrat l’eficiència en l’alentiment de la progressió de les demències en la intervenció dual de teràpies farmacològiques i teràpies no farmacològiques . El Cor a casa és un projecte que té com objectiu fomentar un estat emocional de benestar a través de la modificació ambiental de les sales de convivència, transformant-les en entorns càlids i relaxants. Pretenem la transformació d’un entorn institucionalitzat i neutre en un entorn casolà i de confort. Fent que dia a dia sigui considerat més com una casa pròpia que no pas un lloc substitutiu a aquesta. Aquest projecte de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació s’ha posat en marxa amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa. ; Los cuidados y atenciones de la Residencia Oms-Sant Miquel van destinadas a residentes con un perfil de gran dependencia grados III- II y con un diagnóstico en el 82% de los casos de demencia en grado moderado y grave y con una media de edad de 87 años. La doble problemática con la que nos encontramos: avanzada edad de la población y los diagnósticos de demencia nos determina el tipo de atención asistencial y psico-social que deben recibir para poder cubrir sus necesidades de personal y lograr una mejora continua de su bienestar y de su calidad de vida. La dirección y el equipo técnico del centro apuesta por las terapias no farmacológicas como la alternativa para la atención a las personas con demencias avanzadas. Ya que se ha demostrado su eficiencia en la ralentización de la progresión de las demencias en la intervención dual de terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. El Cor a casa es un proyecto que tiene como objetivo fomentar un estado emocional de bienestar a través de la modificación ambiental de las salas de convivencia, transformándolas en entornos cálidos y relajantes. Pretendemos la transformación de un entorno institucionalizado y neutro en un entorno casero y de confort. Haciendo que día día sea considerado más como un hogar propio y no un lugar sustitutivo a su hogar. Este proyecto de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació se pone en marcha con la colaboración de la Obra Social La Caixa.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 251-264
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess