Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment i virus de la immunodeficiència humana
Autor/es Alfaro Fajardo, M. Judith ; Murillas Angoiti, Javier
Matèries en català: Persones seropositives ; Envelliment
Matèries en castella: Personas seropositivas ; Ancianos
Matèries en anglès: HIV positive persons ; Aging
Resum-abstract:  La millora de l’estat de salut produïda per l’ús del tractament antiretroviral d’alta eficàcia ha augmentat les ràtios de supervivència en pacients amb virus de la immunodeficiència humana (VIH). Aquest augment de la supervivència ha conduït a un increment de la població gran. Actualment al nostre hospital hi ha tres-cents cinquanta-nou pacients més grans de cinquanta-cinc anys. L’envelliment de la població dóna lloc, intrínsecament, a l’augment de la incidència de malalties relacionades amb l’edat, com malalties cardiovasculars o alguns tipus de càncer. Aquest augment de malalties relacionades amb l’envelliment apareixen a edats més precoces, a causa de la inflamació crònica i l’activació immune crònica produïda pel VIH que provoca l’envelliment cel·lular prematur, anomenat immunosenescència. El VIH afecta directament el sistema immune mitjançant la depleció de limfòcits CD4 i la mala funció dels limfòcits CD8, que produeixen mediadors proinflamatoris, la qual cosa causa dany tissular. Aquest dany tissular provoca degeneració d’òrgans i de sistemes i precipita l’aparició de malalties que, d’una altra manera, tindrien una aparició més tardana. Hem de prestar especial atenció a les característiques particulars d’aquesta població d’edat avançada amb VIH per establir programes de prevenció i detecció primerenca i poder, així, actuar en conseqüència. ; La mejora del estado de salud producida por el uso del tratamiento antirretroviral de alta eficacia ha incrementado las ratios de supervivencia en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este aumento de la supervivencia ha conducido a un aumento de la población mayor. Actualmente en nuestro hospital, trescientos cincuenta y nueve pacientes son mayores de cincuenta y cinco años. El envejecimiento de la población da lugar, intrínsecamente, al aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. Este aumento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento aparecen, además, a edades más precoces, debido a la inflamación crónica y la activación inmune crónica producida por el VIH que da lugar al envejecimiento celular prematuro, llamado inmunosenescencia. El VIH afecta directamente al sistema inmune por la depleción de los linfocitos CD4 y la mala función de los linfocitos CD8, que producen mediadores pro inflamatorios, lo cual provoca daño tisular. Este daño tisular causa degeneración de órganos y de sistemas y precipita la aparición de enfermedades que, de otra forma, aparecerían más tardíamente. Debemos prestar especial atención a las características particulares de esta población de edad avanzada con VIH para establecer programas de prevención y detección temprana y poder, así, actuar en consecuencia.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 213-233
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess