Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment, vulnerabilitat, dignitat i solidaritat. Aportacions des del model de cures pal·liatives
Autor/es Benito Oliver, Enric ; Gallardo Bonet, Soledad ; Serratusell Sabater, Estefanía
Matèries en català: Tractament pal·liatiu ; Envelliment -- Aspectes psicològics ; Envejecimiento -- Aspectos psicológicos
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Palliative treatment ; Aging Psychological aspects
Resum-abstract:  Dos aspectes marquen les condicions de l’envelliment en les societats desenvolupades del segle XXI: la superficialitat de la visió que la nostra societat de consum ofereix de la vida i la negació de la nostra vulnerabilitat. La temporalitat i la mort són part de la condició humana i la seva negació dificulta l’adaptació al procés d’emmalaltir i especialment al de morir. Des d’una perspectiva humanista es fa necessari el reconeixement de dos aspectes complementaris al principi d’autonomia: la dignitat i la vulnerabilitat. Si, a més, ens sentim part d’una comunitat solidària, podem garantir una millor cura de la vellesa i de la mort. Avui en dia, morim més tard i sovint després d’un procés crònic, atès en un entorn sanitari d’elevada complexitat tecnològica. La persona ha de poder participar en la presa de decisions i té dret a ser conscient de la seva situació vital i del seu pronòstic. La comunicació honesta des de la confiança que s’estableix en la relació terapèutica d’ajuda és el fonament per poder prendre decisions adients. Un dels darrers avanços més importants des de la perspectiva de la bioètica és el desenvolupament del model d’atenció de cures pal·liatives, fonamentat en la comprensió de les persones des d’una perspectiva integral i humanista, que atén les seves necessitats biològiques, emocionals, socials i espirituals, i que facilita, alhora, l’adaptació al procés que precedeix la mort. Proposem aquest model com a oportunitat d’humanització de l’atenció a les situacions de malaltia crònica que sovint apareixen en les darreres etapes de la vida. ; Dos aspectos marcan las condiciones del envejecimiento en las sociedades desarrolladas del siglo XXI: la superficialidad de la visión que nuestra sociedad de consumo ofrece de la vida y la negación de nuestra vulnerabilidad. La temporalidad y la muerte forman parte de la condición humana y su negación dificulta la adaptación al proceso de enfermar y especialmente al de morir. Desde una perspectiva humanista es necesario reconocer dos aspectos complementarios al principio de autonomía: la dignidad y la vulnerabilidad. Si además nos sentimos parte de una comunidad solidaria, podemos garantizar un mejor cuidado de la vejez y de la muerte. Hoy morimos más tarde y a menudo después de un proceso crónico, atendido en un entorno sanitario de elevada complejidad tecnológica. La persona debe poder participar en la toma de decisiones y ser consciente de su situación vital y su pronóstico. La comunicación honesta desde la confianza que se establece en la relación terapéutica de ayuda es la base para la toma de decisiones adecuadas. Uno de los avances más importantes desde la perspectiva de la bioética es el desarrollo del modelo de atención de cuidados paliativos, fundamentado en la comprensión de las personas desde una perspectiva integral y humanista, que atiende a sus necesidades biológicas, emocionales, sociales y espirituales, y que, a la vez, facilita la adaptación al proceso que precede la muerte. Proponemos este modelo como oportunidad de humanización de la atención en las situaciones de enfermedad crónica que a menudo aparecen en las últimas etapas de la vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 199-211
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess