Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estil de vida i salut mental
Autor/es Gómez Juanes, Rocío ; Llabrés Fuster, M. Neus ; Gili Planas, Margarita Inés ; Roca Bennasar, Miguel Ángel ; Garcia Toro, Mauro
Matèries en català: Salut mental
Matèries en castella: Salud mental
Matèries en anglès: Mental health
Resum-abstract:  L’augment de l’esperança de vida ha generat un creixent interès per l’estudi de la qualitat de vida de les persones grans. La depressió i l’ansietat són els dos problemes de salut mental més freqüents en aquest grup de pacients i amb més repercussió en la seva qualitat de vida. La depressió comporta habitualment una sèrie de conductes (mala alimentació, aïllament, sedentarisme, desinterès per la cura d’un mateix, etc.) que poden precipitar o agreujar altres malalties físiques. D’altra banda, el risc d’aparició de depressió en edats avançades pot augmentar davant la freqüent restricció d’activitats i l’aïllament social, els impediments en la mobilitat, així com per l’impacte creixent de malalties mèdiques, sobretot d’origen cardiovascular, vascular cerebrals i neurodegeneratives. Hi ha, per tant, una relació de causalitat bidireccional entre la salut física i la mental. Sembla que la ciència està demostrant el que va proposar fa molts segles Juvenal en la famosa expressió «Mens sana in corpore sano». És lògic, d’acord amb el que s’ha exposat més amunt, que intervencions basades en l’estil de vida estiguin demostrant utilitat en la prevenció i el tractament dels trastorns mentals. Per exemple, la pràctica regular d’exercici físic, una dieta sana i equilibrada com la que ofereix el patró mediterrani, una correcta higiene de son i l’exposició moderada a la llum solar poden ser eines importants per a l’abordatge dels símptomes depressius en la població gran, a més de millorar la seva salut física. ; El aumento de la esperanza de vida ha generado un creciente interés por el estudio de la calidad de vida de las personas mayores. La depresión y la ansiedad son los dos problemas de salud mental más frecuentes en este grupo de pacientes y con mayor repercusión en su calidad de vida. La depresión comporta habitualmente una serie de conductas (mala alimentación, aislamiento, sedentarismo, desinterés por la higiene y atención de un mismo, etc.) que pueden precipitar o agravar otras enfermedades físicas. Por otro lado, el riesgo de aparición de depresión en edades avanzadas puede aumentar ante la frecuente restricción de actividades y el aislamiento social, los impedimentos en la movilidad, así como por el impacto creciente de enfermedades médicas, sobre todo de origen cardiovascular, vascular-cerebrales y neurodegenerativas. Existe, por lo tanto, una relación de causalidad bidireccional entre la salud física y la mental. Parece que la ciencia está demostrando lo que propuso hace muchos siglos Juvenal en la famosa expresión «Mens sana in corpore sano». Es lógico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que intervenciones basadas en el estilo de vida estén demostrando utilidad en la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. Por ejemplo, la práctica regular de ejercicio físico, una dieta sana y equilibrada como la que ofrece el patrón mediterráneo, una correcta higiene de sueño y la exposición moderada a la luz solar pueden ser herramientas importantes en el abordaje de los síntomas depresivos en la población mayor, además de mejorar su salud física.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 175-197
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess