Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Proposta d'implantació i desenvolupament de l'atenció geriàtrica especialitzada al Servei de Salut de les Illes Balears
Autor/es Campos Alcaide, Enrique
Matèries en català: Persones grans -- Cura ; Geriatria
Matèries en castella: Ancianos -- Cuidados
Matèries en anglès: Older people Care ; Geriatrics
Resum-abstract:  Com és sabut, als països desenvolupats, entre els quals hi ha Espanya, augmenta progressivament el nombre de persones grans, i també el de molt grans, fenomen conegut com l’envelliment de l’envelliment, i tot això té com a conseqüència un augment progressiu del nombre de persones amb fragilitat, dependència i més necessitats assistencials en els àmbits sanitari i social. Davant aquest fet, les administracions públiques han de posar en marxa recursos assistencials per donar resposta a aquesta població de persones grans, i especialment al segment dels considerats molt grans. Els serveis de salut han de proporcionar diagnòstic i curació per a les persones grans, però han de fer-ho de la forma més eficient possible, i incorporar a la seva tasca assistencial les cures i la continuïtat en l’atenció, amb la finalitat de rehabilitar i reinserir a la comunitat el nombre de persones grans més alt possible la salut de les quals s’hagi vist malmesa per un procés agut o crònic. En aquest context, es fa molt necessària la implantació de l’atenció geriàtrica especialitzada als serveis de salut, actualment gestionats al nostre país per les diferents comunitats autònomes. ; Como es sabido, en los países desarrollados, entre los que se encuentra España, aumenta progresivamente el número de personas mayores, y también el de muy mayores, fenómeno conocido como el envejecimiento del envejecimiento, teniendo todo ello como consecuencia un aumento progresivo del número de personas con fragilidad, dependencia y mayores necesidades asistenciales en los ámbitos sanitario y social. Frente a este hecho las administraciones públicas deben de poner en marcha recursos asistenciales para dar respuesta a esta población de personas mayores y especialmente al segmento de los considerados muy mayores. Los Servicios de Salud deben proporcionar diagnóstico y tratamiento para las personas mayores, pero deben hacerlo de la forma más eficiente posible, e incorporar a su tarea asistencial los cuidados y la continuidad en la atención, con la finalidad de rehabilitar y reinsertar en la comunidad al mayor número de ancianos posible, cuya salud se haya visto quebrantada por un proceso agudo o crónico. En este contexto se hace muy necesaria la implantación de la Atención Geriátrica Especializada en los servicios de salud, actualmente gestionados en nuestro país por las diferentes comunidades autónomas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 161-174
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess