Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les relacions afectivosexuals en la gent gran des de la perspectiva intergeneracional
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Relacions familiars
Matèries en castella: Ancianos -- Relaciones familiares
Matèries en anglès: Older people Family relationships
Resum-abstract:  Les relacions afectivosexuals en les persones grans són, com en qualsevol altra etapa de la vida, una necessitat relacionada amb la qualitat de vida. En la vellesa, aquestes relacions formen part d’una època plena de canvis físics, psicològics i socials envoltats de mites i estereotips que fan que no es vegin cobertes o, si més no, no siguin visualitzades ni normalitzades en la nostra societat. Aquestes tres idees clau (relacions afectivosexuals, dret i multidimensionalitat) són la base per a una recerca bibliogràfica que recull els vincles principals entre les relacions afectivoexuals, la qualitat de vida i l’envelliment actiu, els factors que s’hi relacionen i els principals mites que l’envolten. A partir d’aquesta investigació, s’ha fet una entrevista a setze persones (vuit homes i vuit dones), representatives de quatre grups d’edat, que practiquen alguna activitat física d’una manera regular i que viuen a Mallorca. L’objectiu d’aquesta mostra era disposar d’una idea aproximada de la visió de les relacions afectivosexuals en gent gran de diferents generacions. Com podrem observar en les reflexions de la mostra, existeixen diferents opinions entre generacions i sexes respecte de determinats temes, com ara la influència dels factors físics en les relacions sexuals o les noves relacions en persones vídues. Això no obstant, la majoria afirma que una societat que permeti la llibertat, normalitzi les relacions afectivosexuals en gent gran i que potenciï l’educació sexual ajudarà a eliminar mites i estereotips, fet que permetrà gaudir d’unes relacions afectivosexuals plenes en la vellesa. ; Las relaciones afectivo-sexuales en personas mayores, son, como en cualquier etapa vital, una necesidad relacionada con la calidad de vida. En la tercera edad, se engloban dentro de una época llena de cambios físicos, psicológicos y sociales rodeados de mitos y estereotipos que hacen que estas necesidades no se vean cubiertas o, cuando no, no se visualicen ni se normalicen en nuestra sociedad. Estas tres ideas claves (relaciones afectivo-sexuales, derecho y multidimensionalidad) son la base para una revisión bibliográfica que recoge los vículos principales entre las relaciones afectivo-sexuales, la calidad de vida y el envejecimiento activo; los factores que se relacionan y los principales mitos que le rodean. A partir de esta revisión, se han entrevistado dieciséis personas (ocho hombres y ocho mujeres), representativos de cuatro grupos de edad, que practican alguna actividad física de forma regular y que viven en Mallorca. El objetivo de esta muestra era captar una idea aproximada de la visión de las relaciones afectivo-sexuales en personas mayores desde diferentes generaciones. Como podemos observar en las reflexiones de la muestra, existen diferentes opiniones entre generaciones y entre sexos en determinados temas, como la influencia de los factores físicos en las relaciones sexuales o las nuevas relaciones en personas viudas. No obstante, la mayoría afirma que una sociedad que permita la libertad, normalice las relaciones afectivo-sexuales en personas mayores y potencie la educación sexual ayudará a eliminar mitos y estereotipos, hecho que permitirá a las personars mayores gozar de unas relaciones afectivo-sexuales plenas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 123-137
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess