Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una experiència intercultural en l’educació de les persones grans: la International Summer Senior University (ISSU) de la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Orte Socías, María del Carmen ; Amer Fernández, Joan Alfred
Matèries en català: Estudiants universitaris ; Persones grans
Matèries en castella: Ancianos ; Enseñanza superior
Matèries en anglès: College students ; Older people
Resum-abstract:  Els programes universitaris per a persones grans s’emmarquen en les iniciatives d’aprenentatge al llarg de tota la vida i constitueixen escenaris ideals per fomentar més relacions socials i una millora del benestar psicològic de les persones participants. La International Summer Senior University (ISSU) és una proposta original i innovadora en el marc d’aquests programes educatius, ja que promou l’experiència intercultural i l’intercanvi entre persones de distints països com a bessó del seu projecte educatiu. A partir de les avaluacions realitzades amb els qüestionaris contestats pels alumnes en les diferents edicions, es fa un perfil dels participants i es descriuen quins són, segons ells, els principals beneficis de la participació en el programa. Els resultats apunten una alta satisfacció amb l’ISSU. En la discussió i les conclusions, es destaca el valor afegit de les relacions interpersonals de caire internacional i l’entesa intercultural que fomenta aquest tipus de programa, tot promovent de manera innovadora les habilitats socials i la capacitat d’aprenentatge en un format distint dels habituals en els programes universitaris de persones grans. ; Los programas universitarios para personas mayores se enmarcan en las iniciativas de aprendizaje a lo largo de toda la vida y constituyen escenarios ideales para fomentar una mejora de las relaciones sociales y del bienestar psicológico de las personas participantes. La International Summer Senior University (ISSU) es una propuesta original y novedosa en el marco de estos programas educativos, en tanto que promueve la experiencia intercultural y el intercambio entre personas de distintos países como base de su proyecto educativo. A partir de las evaluaciones realizadas con los cuestionarios contestados por los alumnos en las diferentes ediciones, se hace un perfil de los participantes y se describen cuáles son, según ellos, los principales beneficios de la participación en el programa. Los resultados apuntan a una alta satisfacción con la ISSU. En la discusión y conclusiones, se destaca el valor añadido de las relaciones interpersonales de carácter internacional y el entendimiento intercultural que este tipo de programa fomenta, promoviendo de manera innovadora las habilidades sociales y la capacidad de aprendizaje en un formato distinto a los habituales en los programas universitarios de mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 83-94
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess