Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reptes d’una atenció integral de qualitat: Visió actual i perspectives de futur des de SARquavitae
Autor/es Calvo Ara, Antonio ; Ferrà Cañellas, Aina Maria ; Herranz Sanz, Elsa ; Molina Paniagua, Gregorio ; Secilla Castro, María José ; Vanrell Munar, Catalina María ; Vázquez Sánchez, Marián
Matèries en català: Persones grans ; Persones grans dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos ; Ancianos dependientes
Matèries en anglès: Older people ; Dependents ; Social sciences
Resum-abstract:  En les últimes dècades s’ha produït un envelliment progressiu de la població i un increment de la cronicitat i la dependència, principalment en la gent gran. Aquesta tendència es reflecteix en les estadístiques demogràfiques publicades, que mostren que l’índex d’envelliment de les Illes Balears ha passat d’un 67,8% el 2008 a un 73% el 2013 (Observatori del Treball de les Illes Balears, 2013). Es pot pensar que aquest patró poblacional es reproduirà també en els centres residencials, on el perfil de les persones ingressades ha tingut una transformació en els darrers anys. En aquest sentit, resulta interessant analitzar l’evolució de la població atesa, ja que permet evidenciar les noves necessitats assistencials i els reptes que aquest fet planteja. D’altra banda, en els centres residencials, el model d’atenció tradicional ha estat més paternalista sense tenir realment en compte els desitjos i les preferències dels residents. El model assistencial de SARquavitae situa, des dels seus inicis, el focus en la mateixa persona, i els professionals hi són facilitadors que ofereixen unes atencions especialitzades partint de la història de vida. Aquest canvi de mirada en l’àmbit de l’atenció residencial té implicacions ètiques, assistencials, organitzatives i estructurals i requereix un compromís de tota l’organització. Finalment, en aquest capítol es reflexiona sobre una sèrie d’àrees, la consolidació de les quals, en el futur, contribuirà a millorar l’atenció proporcionada, examinant elements vinculats a les intervencions, l’entorn i la universalització de la tecnologia en l’àmbit social i sanitari. ; En las últimas décadas se ha producido un envejecimiento progresivo de la población y un incremento de la cronicidad y la dependencia, principalmente en las personas mayores. Esta tendencia queda reflejada en las estadísticas demográficas publicadas, que muestran como el índice de envejecimiento de las Islas Baleares ha pasado del 67,8% en 2008 al 73% en 2013 (Observatori del Treball de les Illes Balears, 2013). Cabe pensar que este patrón poblacional se reproducirá también en los centros residenciales, donde el perfil de las personas ingresadas ha sufrido una transformación en los últimos años. En este sentido, resulta interesante analizar la evolución de la población atendida explicitando las nuevas necesidades asistenciales y los retos que esto plantea. Por otro lado, en los centros residenciales, el modelo de atención tradicional ha sido más paternalista, sin tener realmente en cuenta los deseos y preferencias de los residentes. El modelo asistencial de SARquavitae sitúa, desde sus inicios, el foco en la propia persona, en que los profesionales son facilitadores que ofrecen unos cuidados especializados partiendo de la historia de vida. Este cambio de mirada en el ámbito de la atención residencial tiene implicaciones éticas, asistenciales, organizativas y estructurales y requiere un compromiso de toda la organización. Por último, en el presente capítulo se reflexiona sobre una serie de áreas cuya consolidación en el futuro contribuirá a mejorar la atención proporcionada, examinando elementos vinculados a las intervenciones, el entorno y la universalización de la tecnología en el ámbito social y sanitario.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 425-443
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess