Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La sexualitat i les persones grans. Aproximació inicial a una realitat invisible i desconeguda
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Persones grans -- Conducta sexual
Matèries en castella: Ancianos -- Conducta sexual
Matèries en anglès: Older people -- Sexual behavior
Resum-abstract:  En aquest article, i en el marc de les noves tendències demogràfiques, de l’existència d’una societat cada vegada més envellida i del que es denomina envelliment actiu, es fa una aproximació inicial a la realitat de la sexualitat en el col·lectiu de les persones grans. Una anàlisi que, partint del que és la concepció de la sexualitat i de l’afectivitat, constata una realitat invisible, desconeguda i plena de prejudicis. En aquesta perspectiva s’analitzen la concepció i la realitat de la sexualitat en un grup de 160 persones grans, residents majoritàriament a Mallorca, entrevistades sobre el que es denomina envelliment actiu, entrevista dins la qual es varen incloure preguntes sobre la sexualitat. Partint de les anàlisis de les entrevistes es plantegen una sèrie de conclusions sobre la realitat de la sexualitat en el grup de persones objecte d’aquest treball. ; En este artículo, y en el marco de las nuevas tendencias demográficas, de la existencia de una sociedad cada vez más envejecida y de lo que se denomina envejecimiento activo, se hace una aproximación inicial a la realidad de la sexualidad en el colectivo de las personas mayores. Un análisis que, partiendo de lo que es la concepción de la sexualidad y de la afectividad, constata una realidad invisible, desconocida y llena de prejuicios. En esta perspectiva se analiza la concepción y la realidad de la sexualidad en un grupo de 160 personas mayores, residentes mayoritariamente en Mallorca, entrevistadas sobre lo que se denomina envejecimiento activo, entrevistas en las cuales se incluyeron preguntas sobre la sexualidad. Partiendo de los análisis de las entrevistas se plantean una serie de conclusiones sobre la realidad de la sexualidad en el grupo de personas objeto de este trabajo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 373-394
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess