Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dones grans i quasiprostitució a Espanya
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Alfonso Saura, Alba ; Perelló Alorda, Jaume
Matèries en català: Dones grans ; Prostitució ; Ciències socials
Matèries en castella: Prostitución ; Ancianos
Matèries en anglès: Older women ; Prostitution ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest treball completa un estudi iniciat l’any 2013 (Ballester, Perelló, 2013): la mostra sobre Mallorca s’ha ampliat amb una anàlisi d’àmbit estatal. Objectiu: Conèixer les motivacions expressades, les característiques sociodemogràfiques, les condicions de treball i les conductes de risc en un grup de dones grans, d’entre 45 i 60 anys, que exerceixen la prostitució a Espanya a partir de contactes a les webs d’anuncis. Mètodes: Estudi transversal d’una mostra de 39 dones que exerceixen la prostitució a partir de contactes web, al llarg del primer semestre de 2014. Se n’analitzen les motivacions, les característiques sociodemogràfiques, les condicions de treball i les pràctiques de risc amb els «clients». Es va utilitzar un procediment específic, exclusivament basat en entrevista telefònica, per poder seleccionar la mostra intencional i realitzar les entrevistes amb les dones. Es va utilitzar un guió semiestructurat ja provat en anteriors estudis del mateix tipus (Ballester, Perelló, 2013). Resultats: La mitjana d’edat és de 47,9 anys; el 43,59% eren espanyoles i el 48,72% procedia de Llatinoamèrica. L’edat mitjana d’inici en la prostitució és de 37,4 anys, i el 56,41% havia començat per la crisi de 2008-2014. L’últim mes, el 82,05% havia utilitzat sempre el preservatiu, però només el 15,38% en les seves relacions privades. Conclusions: Les condicions socioeconòmiques són la principal motivació de la dedicació a la prostitució. Es declara un ús generalitzat del preservatiu amb els «clients». L’anàlisi permet identificar la seva activitat com a quasiprostitució, per l’orientació a la complementació d’ingressos insuficients, així com prostitució deslocalitzada, per l’ocultació de tots els àmbits públics (carrer, clubs) i la gairebé exclusiva activitat en pisos privats, amb contactes a partir dels anuncis en pàgines web. ; Este trabajo completa un estudio iniciado el año 2013 (Ballester, Perelló, 2013), ampliando la muestra sobre Mallorca con un análisis de ámbito estatal. Objetivo: Conocer las motivaciones expresadas, las características sociodemográficas, las condiciones de trabajo y las conductas de riesgo en un grupo de mujeres mayores, entre 45 y 60 años, que ejercen la prostitución en España a partir de contactos en las webs de anuncios. Métodos: Estudio transversal de una muestra de 39 mujeres que ejercen la prostitución a partir de contactos web, a lo largo del primer semestre de 2014. Se analizan las motivaciones,
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 333-352
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess