Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Gent gran i memòria: dones i immigració a les Illes Balears durant el franquisme
Autor/es Amer Fernández, Joan Alfred ; Mas Riera, Maria Francisca
Matèries en català: Memòria en les persones grans ; Dones immigrants ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Memory in old age ; Women immigrants ; Social sciences
Resum-abstract:  Un 33,4% de la població gran de les Illes Balears (major de seixanta-cinc anys) ha nascut a altres territoris de l’Estat. Això vol dir que han viscut al menys un procés migratori, un fenomen sovint poc estudiat a partir de les històries de vida dels seus protagonistes, com es fa aquí. En aquest capítol es dóna veu a quinze dones grans que immigraren a les Illes durant les dècades dels cinquanta i seixanta del segle passat: es recullen les condicions de vida abans de la partida, així com el procés d’instal·lació migratòria. Tot plegat és una recerca que compta amb la participació activa dels estudiants de 1r d’Educació Social de la Universitat de les Illes Balears (curs acadèmic 2013-2014), encarregats de fer les entrevistes a les seves padrines. La recerca té dues finalitats: d’una banda, analitzar el testimoni d’aquestes dones; i, de l’altra, fer visibles les persones grans com a subjectes actius en el marc d’activitats dels estudis universitaris, tot fomentant el diàleg i les relacions intergeneracionals entre l’alumnat i els seus padrins. ; Un 33,4% de la población mayor de las Islas Baleares (mayor de sesenta y cinco años) ha nacido en otros territorios del Estado. Eso implica que han vivido al menos un proceso migratorio, fenómeno poco estudiado a partir de las historias de vida de sus protagonistas, como se hace aquí. En este capítulo se da la palabra a quince mujeres mayores que inmigraron a las Islas durante las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado: se recogen las condiciones de vida antes de la partida, así como el proceso de instalación migratoria. Todo ello es una investigación que cuenta con la participación activa de los estudiantes de 1º de Educación Social de la Universitat de les Illes Balears (curso académico 2013-2014), encargados de hacer las entrevistas a sus abuelas. La investigación tiene dos finalidades: por un lado, analizar el testimonio de estas mujeres; y, por otro, visibilizar a las personas mayores como a sujetos activos en el marco de actividades de los estudios universitarios, fomentando el diálogo y las relaciones intergeneracionales entre el alumnado y sus abuelos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 183-197
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess