Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els impactes ocults de la crisi econòmica en la tercera edat
Autor/es Lluch Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Persones grans ; Crisis econòmiques ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Situación económica
Matèries en anglès: Older people ; Depressions ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest article vol posar en relleu la importància que han tingut els membres de més edat de la nostra societat durant la crisi. Els pensionistes no només han servit de suport econòmic als familiars directes que han patit en diversos graus d’intensitat les conseqüències de la crisi (pèrdua de la llar habitual, pèrdua de l’ocupació, dificultats per arribar a final de mes…), sinó que el seu suport ha esdevingut molt més ampli, tant en les tasques de cura i atenció dels familiars com de suport psicològic per als membres afectats per la crisi, fet que, en alguns casos, s’ha fet extensiu a cercles més amplis, com amics i, fins i tot, altres membres de la societat (voluntariat, donacions a ONG…). Oferim algunes dades i plantegem alguns càlculs que ens permeten quantificar la importància d’aquesta aportació i de la xifra de persones que pateixen les greus conseqüències econòmiques de la crisi. Això no obstant, aquest article s’esforça a destacar, més aviat, els aspectes qualitatius de tot plegat. La crisi econòmica, però, també ha fet que el col·lectiu pateixi, malgrat alguns indicadors aparentment contradictoris, efectes negatius. I no hem de considerar només el de la reducció de la renda disponible, sinó que podem parlar d’una afectació general de la qualitat de vida del col·lectiu que s’ha vist, en una mesura més gran o més petita, deteriorada. Hem dedicat part de l’estudi a analitzar-ho. A més a més, aquest article ens ha servit de marc per reflexionar sobre la crisi econòmica en general i destacar l’increment de la desigualtat de la nostra societat, que ens permet arribar a una terrible conclusió: les previsibles crisis futures tindran unes repercussions encara més greus. ; Este artículo pretende destacar la importancia que han tenido los miembros de más edad de nuestra sociedad durante la crisis. Los pensionistas no sólo han servido de soporte económico a familiares directos que han sufrido con distintos grados de intensidad las consecuencias de la crisis (pérdida del hogar habitual, pérdida del empleo, dificultades para llegar a final de mes…), sino que su apoyo ha sido mucho más amplio, ya sea en tareas de cuidado y atención a los miembros de sus familias ya sea ofreciendo soporte psicológico a las personas afectadas por la crisis, y esto, en algunos casos, se ha hecho extensivo a círculos más amplios como amigos e incluso a otros miembros de la sociedad (voluntariado, donaciones a ONG…). Ofrecemos algunos datos y planteamos algunos cálculos que nos permiten cuantificar la importancia de esta aportación y de la cifra general de personas que padecen las graves consecuencias económicas de la crisis. Nuestro enfoque, a pesar de todo, pretende ser principalmente cualitativo. La crisis económica ha hecho que también este colectivo padezca, a pesar de algunos indicadores aparentemente contradictorios, efectos negativos. Y no hemos de considerar sólo la reducción de la renta disponible, sino que podemos hablar de una afectación general de la calidad de vida del colectivo que se ha visto, en mayor o menor medida, deteriorada. A su estudio hemos dedicado parte del artículo. Además, este artículo nos ha servido de marco para reflexionar sobre la crisis económica en general i destacar el incremento de la desigualdad en nuestra sociedad, que nos permite plantear una terrible conclusión: las previsibles crisis futuras tendrán unas repercusiones todavía más graves.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 153-181
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess