Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució del sistema d'atenció a la dependència a les Illes Balears Lluís Ballester
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Miralles Xamena, Apol·lònia
Matèries en català: Persones dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Protección, asistencia,etc...
Matèries en anglès: Dependents -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  Es presenta una revisió de l’evolució del sistema d’atenció a la dependència a l’Estat espanyol i a les Illes Balears, a partir de les principals dades disponibles. Objectiu: Conèixer el desenvolupament de les magnituds del sistema d’atenció a la dependència. Mètodes: Estudi de les dades distribuïdes per l’IMSERSO en les seves bases de dades estadístiques. S’han tractat les dades per poder calcular els indicadors principals de l’anàlisi. També s’ha realitzat una revisió bibliogràfica de les més recents aportacions a l’anàlisi del sector. Resultats: S’observa un important deteriorament en l'estructuració del sector (a partir de les mesures d’estalvi aprovades per l’actual govern), així com de la cobertura de les prestacions del sector. S’han pogut identificar i documentar els canvis en l’estructura de les prestacions: es desenvolupen cada vegada més les prestacions econòmiques de suport als cuidadors familiars, en detriment dels serveis. També s’observa un manteniment de la feminització del sector. ; Se presenta una revisión de la evolución del sistema de atención a la dependencia en el Estado español y en las Islas Baleares, a partir de los principales datos disponibles. Objetivo: Conocer el desarrollo de las magnitudes del sistema de atención a la dependencia. Métodos: Estudio de los datos distribuidos por el IMSERSO en sus bases de datos estadísticas. Se han tratado los datos para poder calcular los indicadores principales del análisis. También se ha realizado una revisión bibliográfica de las más recientes aportaciones al análisis del sector. Resultados: Se observa un importante deterioro de estructuración del sector (a partir de las medidas de ahorro aprobadas por el actual gobierno), así como de la cobertura de las prestaciones del sector. Se han podido identificar y documentar los cambios en la estructura de las prestaciones, desarrollándose cada vez más las prestaciones económicas de apoyo a los cuidadores familiares, en detrimento de los servicios. También se observa un mantenimiento de la feminización del sector.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 137-151
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess