Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     De l’atenció a persones assistides a l’atenció centrada en la persona. Eines de valoració
Autor/es Alonso Bigler, Sofia ; Velasco Rodríguez, Ana Belén
Matèries en català: Persones dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Protección, asistencia,etc... ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Dependents ; Social sciences ; Dependents
Resum-abstract:  En aquest article es pretén analitzar com ha evolucionat el perfil residencial en els darrers anys i com aquest canvi s’ha de reflectir a través del disseny i la implantació d’un nou model d’atenció centrat en la persona, per millorar l’atenció a les persones grans i sobretot millorar la seva qualitat de vida. Per poder desenvolupar aquest model, és necessari implementar eines de valoració que ens permetin conèixer la persona d’una manera integral i tinguin en compte totes les àrees d’atenció de la persona. L’article analitza i compara com es valorava l’ingrés a un centre residencial amb la normativa de l’IMSERSO, com es valora amb l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i com a pesar d’aquestes valoracions és necessari implementar una eina de valoració pròpia que ens permeti conèixer més bé els nostres residents, per poder atendre’ls millor. La idea principal és transmetre la necessitat de disposar d’una planificació i dinàmica d’avaluació i autoavaluació que permetin als centres gestionar de manera proactiva, estructurada, eficaç i eficient basant-se en un model de gestió per processos i millora contínua, i una millor orientació a la satisfacció de les necessitats biopsicosocials dels usuaris. ; En este artículo se pretende analizar como ha evolucionado el perfil residencial en los últimos años, y como este cambio se debe reflejar a través del diseño e implantación de un nuevo modelo de atención centrado en la persona, para mejorar la atención a las personas mayores y sobre todo mejorar su calidad de vida. Para poder desarrollar este modelo, es necesario implementar herramientas de valoración que nos permitan conocer a la persona de una forma integral y tengan en cuenta todas las áreas de atención de la persona. El artículo analiza y compara como se valoraba el ingreso en centro residencial con la normativa del IMSERSO, como se valora con la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y como a pesar de estas valoraciones es necesario implementar una herramienta de valoración propia que nos permita conocer mejor a nuestros residentes, para poder atenderlos mejor. La idea principal es transmitir la necesidad de disponer de una planificación y una dinámica de evaluación y autoevaluación que permita a los centros gestionar de manera proactiva, estructurada, eficaz y eficiente basándose en un modelo de gestión por procesos y mejora continua, y una mejor orientación hacia la satisfacción de las necesidades biopsicosociales de los usuarios.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 99-115
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess