Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2014
Autor/es Equip directiu
Matèries en català: Ciències socials
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Social sciences
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 14-22
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess