Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Activitats no normatives de persones grans sense recursos. El cas extrem de la quasiprostitució de dones grans a Mallorca
Autor/es Perelló Alorda, Jaume ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Persones grans ; Indigents ; Prostitució
Matèries en castella: Personas sin techo ; Prostitución ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people ; Homeless persons ; Prostitution
Resum-abstract:  Es van examinar les característiques de dones més grans de 45 anys, dedicades a la prostitució a Mallorca (n = 23), analitzant les característiques de l’activitat a la qual es dediquen, així com les motivacions que tenen per dur a terme aquesta activitat. Totes amb edats entre 45 i 60 anys (M = 48,96). Es va utilitzar un procediment específic per poder fer les entrevistes a les dones, utilitzant un guió semiestructurat. Les participants que hi van col·laborar (23 de 33 dones grans identificades als anuncis de premsa o webs) van aportar diverses informacions i reflexions sobre la seva experiència. L’anàlisi permet identificar la seva activitat com a quasiprostitució, per l’orientació a la complementació d’ingressos insuficients, i també com a prostitució deslocalizada, per l’ocultació de tots els àmbits públics (carrer i clubs) i pel que l’activitat es produeix gairebé exclusivament en pisos privats. ; Se examinaron las características de mujeres mayores de 45 años dedicadas a la prostitución en Mallorca (n = 23), analizando las características de la actividad a la que se dedican, así como las motivaciones que tienen para realizar dicha actividad. Todas con edades entre 45 y 60 años (M = 48,96). Se utilizó un procedimiento específico para poder realizar las entrevistas a las mujeres, utilizando un guión semiestructurado. Las participantes que colaboraron (23 de 33 mujeres mayores identificadas en anuncios de prensa o webs) aportaron diversas informaciones y reflexiones sobre su experiencia. El análisis permite identificar su actividad como casi prostitución, por la orientación a la complementación de ingresos insuficientes, y también como prostitución deslocalizada, por la ocultación de todos los ámbitos públicos (calle y clubs) y porque la actividad se produce casi exclusivamente en pisos privados.
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess