Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Processos d’envelliment i alcoholisme a les Illes Balears
Autor/es Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Alcoholisme -- Illes Balears ; Envelliment
Matèries en castella: Alcohòlics ; Ancianos ; Ancianos -- Protección, asistencia,etc... ; Alcoholicos
Matèries en anglès: Alcoholism Spain Balearic Islands ; Aging
Resum-abstract:  La recerca que presentem explora el fenomen de l’alcoholisme en els processos d’envelliment d’homes i dones més grans de 55 anys a les Illes Balears. L’objectiu fonamental de l’estudi és comprendre, analitzar i descriure els processos d’envelliment de persones alcohòliques que passen pels diversos serveis i institucions d’atenció, desintoxicació, deshabituació, i de tractament o de reinserció. En l’article s’identifiquen els perfils de les persones grans, els seus factors de risc i de protecció, els canvis i continuïtats en el fenomen. Així mateix, s’identifiquen necessitats i s’analitzen dificultats o reptes futurs en el coneixement (pel que fa a la recerca i la intervenció) de l’alcoholisme en les persones grans. El treball empíric descrit és eminentment qualitatiu i està basat en grups de discussió i entrevistes en profunditat fetes a diversos professionals pertanyents a associacions i organismes que treballen amb malalts alcohòlics. Finalment, s’ha complementat amb els discursos d’homes i dones alcohòlics més grans de 55 anys i amb estudis i recerques actuals, que han enriquit significativament el present treball. Aquest estudi mostra la magnitud del problema i la situació actual de les persones grans que abusen de l’alcohol. ; La investigación que presentamos explora el fenómeno del alcoholismo en los procesos de envejecimiento de hombres y mujeres mayores de 55 años en las Illes Balears. El objetivo fundamental del estudio es comprender, analizar y describir los procesos de envejecimiento de personas alcohólicas que pasan por los diferentes servicios e instituciones de atención, desintoxicación, deshabituación, y de tratamiento o de reinserción. En el artículo se identifican los perfiles de las personas mayores, sus factores de riesgo y de protección, los cambios y continuidades en el fenómeno. Asimismo, se identifican necesidades y se analizan dificultades o retos futuros en el conocimiento (en términos de investigación e intervención) del alcoholismo en las personas mayores. El trabajo empírico descrito es eminentemente cualitativo y está basado en grupos de discusión y entrevistas en profundidad hechas a varios profesionales pertenecientes a asociaciones y organismos que trabajan con enfermos alcohólicos. Finalmente, se ha complementado con los discursos de hombres y mujeres alcohólicos mayores de 55 años y estudios e investigaciones actuales, que han enriquecido significativamente el presente trabajo. Este estudio muestra la magnitud del problema y la situación actual de las personas mayores que abusan del alcohol.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 379-399
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess