Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’envelliment de les persones sense sostre
Autor/es Gelabert Noguera, Biel ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Indigents ; Envelliment
Matèries en castella: Vellesa ; Ancianos
Matèries en anglès: Homeless persons ; Aging
Resum-abstract:  Les situacions d’exclusió extrema no s’han deixat de produir al nostre país, però la crisi encara les ha fet més rellevants. En aquesta situació, es troben les persones sense sostre, però encara més les persones grans sense sostre. Podem parlar de la pobresa dins la pobresa. El centre Ca l’Ardiaca, que depèn de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, és un dels referents fonamentals de la xarxa de suport per a les persones sense sostre. L’anàlisi de les seves dades permet disposar d’una perspectiva de conjunt del 90% de les situacions de les persones sense sostre, ja que en un moment o altre passen per aquest centre de baixa exigència. El registre sistemàtic de les persones ateses al llarg dels darrers anys (2005-2012) permet disposar d’una informació rellevant per interpretar com són les persones grans sense sostre. En aquest treball només s’inclou una presentació quantitativa, una primera aproximació a aquesta realitat que en aquest moment s’analitza amb més detall en una recerca retrospectiva, reconstruint els processos socials generals i les històries de vida concretes. ; Las situaciones de exclusión extrema no han dejado de producirse en nuestro país, pero la crisis aun las ha hecho más relevantes. En esta situación se encuentran las personas sin hogar, pero aún más a las personas mayores sin hogar. Podemos hablar de la pobreza dentro de la pobreza. El centro Ca l’Ardiaca, que depende del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, es uno de los referentes fundamentales del la red de apoyo para las personas sin hogar. El análisis de sus datos permite disponer de una perspectiva de conjunto del 90% de las situaciones de las personas sin hogar, ya que en un momento u otro pasan por este centro de baja exigencia. El registro sistemático de las personas atendidas a lo largo de los últimos años (2005-2012) permite disponer de una información relevante para interpretar cómo son las personas mayores sin hogar. En este trabajo sólo se incluye una presentación cuantitativa, una primera aproximación a esta realidad que en este momento se analiza con más detalle en una búsqueda retrospectiva, reconstruyendo los procesos sociales generales y las historias de vida concretas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 365-378
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess