Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa de Prioritat Social de l’IMAS. Valoració del risc de desprotecció de persones grans i intervenció prioritària
Autor/es Fernández Garcia, Robert ; Mut Vives, Joan ; Vaquer Reixach, Núria
Matèries en català: Persones grans Protecció, assistència, etc
Matèries en castella: Ancianos -- Protección, asistencia,etc...
Matèries en anglès: Older people Protection, assistance, etc.
Resum-abstract:  El present article descriu i analitza el trànsit i l’evolució dels serveis prestats per l’oficina de valoracions de persones grans de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) des de la valoració i gestió d’ingressos a la protecció i intervenció prioritària en casos d’usuaris grans en risc. El text comença amb una revisió de l’origen de l’equip tècnic i les seves funcions, i continua descrivint el procediment, el protocol i els fonaments metodològics emprats a l’hora de valorar la desprotecció i intervenir-hi amb especificitat. Per finalitzar, s’extreuen conclusions del que han estat aquests darrers tres anys a partir de l’anàlisi de les dades recopilades, alhora que s’esbossen les línies de treball per al futur en matèria de protecció de les persones grans en risc de Mallorca. ; El presente artículo describe y analiza el tránsito y la evolución de los servicios prestados por la oficina de valoraciones de personas mayores del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) desde la valoración y gestión de ingresos a la intervención prioritaria en casos de usuarios mayores en riesgo de desprotección. El texto empieza con una revisión de los orígenes del equipo técnico y sus funciones, y continúa describiendo el procedimiento, el protocolo y los fundamentos metodológicos empleados a la hora de valorar la desprotección e intervenir con especificidad. Por último, se extraen conclusiones de lo que han sido estos últimos tres años a partir del análisis de los datos recopilados, al mismo tiempo que se esbozan las líneas de trabajo para el futuro en materia de protección de las personas en riesgo de Mallorca.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 341-363
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess