Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sensibilització sobre la violència de gènere en dones grans: començar a combatre
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia ; Mantero Salud, Heredia
Matèries en català: Violència envers les dones ; Ciències socials
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Women Abuse of; Wife abuse ; Social sciences
Resum-abstract:  Malgrat que nombroses dones de més de seixanta anys pateixen violència de gènere, actualment no hi ha conscienciació sobre aquest tema tan alarmant. Per combatre-ho, a part de la formació de professionals i l’adaptació del sistema assistencial, serà necessari promoure la conscienciació de la societat mitjançant factors macrosocials, com les campanyes de publicitat, i mitjançant factors microsocials, l’educació. A partir d’aquest estudi pilot es va intentar perfilar l’estructura conceptual i les actituds de les dones grans cap a la violència, es va valorar l’eficàcia de programes de sensibilització i es van establir les pautes per millorar-ne l’eficàcia. S’ha de destacar que, mitjançant la implementació del taller, es va aconseguir incrementar la conscienciació i la gravetat percebuda. Dels principals resultats, s’ha de destacar que gairebé el doble de les enquestades varen reconèixer haver patit violència (des del 6,55% en el pretest a l’11,47% en el posttest) i va predominar la psicològica (en 6 casos) sobre la resta de tipus. A més, aproximadament la meitat declarava que no denunciarien els seus companys davant les autoritats. Els resultats visualitzaven la necessitat d’actuacions i la realitat oculta: les dones grans tendeixen a restar gravetat als abusos, no els identifiquen com a tals i es neguen a denunciar-los. ; A pesar de que numerosas mujeres mayores de sesenta años padecen violencia de género actualmente, no existe concienciación sobre este alarmante tema. Para combatirlo, además de la formación de profesionales y la adaptación del sistema asistencial, será necesario promover la concienciación de la sociedad mediante factores macrosociales, como las campañas de publicidad, y mediante factores microsociales, la educación. A partir de este estudio piloto se intentó perfilar la estructura conceptual y las actitudes de las mujeres mayores hacia la violencia, valorar la eficacia de programas de sensibilización y establecer las pautas para mejorar su eficacia. Se debe destacar que, mediante la implementación del taller, se consiguió incrementar la concienciación y la gravedad percibida. A partir los principales resultados se debe destacar que casi el doble de las encuestadas reconoció haber padecido violencia (de manera que pasaban del 6,55% en el pre-test al 11,47% en el post-test), y predominaba la psicológica (en 6 casos) sobre el resto de tipos. Además, aproximadamente la mitad declaraba que no denunciaría a su compañero ante las autoridades. Los resultados visualizaban la necesidad de actuación y la realidad oculta: las mujeres mayores tienden a restar gravedad a los abusos, no los identifican como tales y se niegan a denunciarlos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 319-340
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess