Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Síndrome confusional aguda o delírium
Autor/es Viñuela Benéitez, Margarita Isabel
Matèries en català: Deliri ; Ciències de la salut
Matèries en anglès: Delirium ; Medical sciences
Resum-abstract:  És una de les grans síndromes geriàtriques o gegants de la geriatria. Els quadres causants deriven en un deteriorament global de l'ancià, tant funcional com cognitiu i social, i, si no és detectada a temps, la situació pot acabar sent irreversible. El delírium és molt freqüent en tots els àmbits, tant en la comunitat com en el medi residencial i hospitalari, i moltes vegades és infradiagnosticat. És un gran causant de morbimortalitat a curt i llarg termini, i provoca una cascada d'esdeveniments que aboquen l’afectat a una pèrdua d'independència i moltes vegades a la mort. ; Es uno de los grandes síndromes geriátricos o gigantes de la geriatría. Los cuadros causados derivan en un deterioro global del anciano, tanto funcional como cognitivo y social, y, si no es detectada a tiempo, la situación puede acabar siendo irreversible. El delirium es muy frecuente en todos los ámbitos, tanto en la comunidad como en el medio residencial y hospitalario, y muchas veces es infradiagnosticado. Es un gran causante de morbimortalidad a corto y largo termino, y provoca una cascada de sucesos que conllevan al afectado a una pérdida de independencia y muchas veces a la muerte
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 305-318
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess