Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Intervenció per millorar l’ús eficient de les tires de glucèmia capil·lar en pacients diabètics
Autor/es Llosá Céspedes, Jorge ; López García, Ana ; Torres García, Rafael
Matèries en català: Diabetis en les persones grans ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Diabetes in old age ; Medical sciences
Resum-abstract:  Un bon control dels nivells de glucosa en sang és important per prevenir o endarrerir les complicacions de la diabetis, com ara malalties cardíaques, malaltia vascular perifèrica, pèrdua de visió i insuficiència renal. El fet aïllat de mesurar la glucèmia amb les tires reactives no millora el control diabètic. Els resultats de les automedicions han de ser registrats i indicar-ne el moment, el tractament utilitzat i les circumstàncies intercurrents d’interès. Els resultats han de ser revisats periòdicament amb l’equip sanitari, que valorarà les pautes de les automedicions i dels coneixements i les habilitats del pacient perquè faci un autocontrol correcte de la seva malaltia. La necessitat i freqüència de l’autoanàlisi de la glucèmia capil·lar ha de ser individualitzada en funció de les característiques específiques del diabètic: - Tipus de diabetis - Tipus de tractament (insulina, fàrmacs orals, dieta) - Grau de control de la malaltia - Situacions especials (altres malalties, canvis de tractament, embaràs) La utilitat de l’autoanàlisi és inqüestionable en persones que fan tractament amb insulina, ja que el coneixement de la glucèmia permet ajustar la dosi. En tractaments sense insulina, l’evidència científica suggereix una efectivitat limitada en la millora del control. L’ús inadequat de tires reactives no ofereix cap benefici al diabètic, però pot provocar estrès emocional, preocupacions i punxades innecessàries. A més, representa uns costos injustificats al sistema sanitari i a la societat. Està demostrat que la reducció en la utilització innecessària de tires no perjudica el control dels diabètics. ; Un buen control de los niveles de glucosa en sangre es importante para prevenir o retrasar las complicaciones de la diabetes, como enfermedades cardíacas, enfermedad vascular periférica, pérdida de visión y la insuficiencia renal. El hecho aislado de medir la glucemia mediante las tiras reactivas no mejora el control diabètico. Los resultados de las automediciones deben registrarse indicando el momento, tratamiento utilizado y circunstancias intercurrentes de interés. Se deben revisar periódicamente los resultados conjuntamente con el equipo sanitario, que valorará las pautas de realización de automediciones y conocimientos y habilidades de los pacientes para un correcto autocontrol de su enfermedad. La necesidad y frecuencia del autoanálisis de la glucemia capilar debe ser individualizada en función de las características específicas del diabético: - Tipo de diabetes - Tipo de tratamiento (insulina, fármacos orales, dieta) - Grado de control de la enfermedad - Situaciones especiales (otras enfermedades, cambios de tratamiento, embarazo) La utilidad del autoanálisis es incuestionable en personas en tratamiento con insulina, ya que el conocimiento de la glucemia permite ajustar la dosis. En tratamientos sin insulina, la evidencia científica sugiere una limitada efectividad en la mejora del control. El uso inadecuado de tiras reactivas no ofrece ningún beneficio al diabético, pero puede provocar estrés emocional, preocupaciones y pinchazos innecesarios. Por otra parte, supone un coste injustificado al sistema sanitario y a la sociedad. Está demostrado que no se produce ningún perjuicio en el control de los diabéticos con la reducción en la utilización innecesaria de tiras.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 291-304
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess