Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cirurgia cardíaca en l’octogenari
Autor/es Enríquez Palma, Fernando ; Vidal Bonet, Laura ; Fernández Tarrío, Rubén ; Riera Sagrera, María
Matèries en català: Cor Cirurgia ; Persones grans ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Ancianos ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Heart Surgery ; Older people ; Medical sciences
Resum-abstract:  La cirurgia en el pacient octogenari ha passat, en les últimes dècades, de ser una cirurgia d’excepció, a ser una més de les cirurgies de rutina en els serveis de cirurgia cardíaca. Hi ha contribuït l’envelliment progressiu de la població, amb el conseqüent augment de les malalties cardiovasculars, la millora en les cures i els avenços quirúrgics, que fan que sigui factible dur a terme operacions en pacients més grans de vuitanta anys amb bons resultats. Aquells pacients que sobreviuen a la intervenció tenen una esperança de vida superposable a la basal, a més d’una millora en la qualitat de vida. Els pacients d’aquest grup d’edat presenten una sèrie de peculiaritats que hem de conèixer per tal d’abordar amb èxit la intervenció quirúrgica cardíaca, tant en la presentació dels símptomes i la valoració de la severitat de la malaltia, com en la valoració global del risc quirúrgic. En els octogenaris s’ha de tenir molt en compte la decisió pròpia del pacient (una vegada explicada la malaltia, la intervenció i els riscos que implica) i la seva capacitat per assumir l’esforç necessari per a la recuperació. El suport familiar és un altre pilar fonamental al llarg de tot el procés, des de la presa de decisions fins a la recuperació. ; La cirugía en el paciente octogenario ha pasado, en las últimas décadas, de ser una cirugía de excepción, a ser una más de las cirugías de rutina en los servicios de cirugía cardiaca. A ello ha contribuido el envejecimiento progresivo de la población, con el consiguiente aumento de las enfermedades cardiovasculares, la mejora en los cuidados y avances quirúrgicos que hacen que sea factible realizar operaciones incluso en pacientes mayores de ochenta años con buenos resultados. Aquellos pacientes que sobreviven a la intervención tienen una esperanza de vida superponible a la basal, además de una mejoría en la calidad de vida. Los pacientes de este grupo de edad presentan una serie de peculiaridades que debemos conocer para abordar con éxito la intervención quirúrgica cardiaca, tanto en la presentación de los síntomas, la valoración de la severidad de la enfermedad como en la valoración global del riesgo quirúrgico. En los octogenarios debe tenerse muy en cuenta la decisión propia del paciente (una vez explicada la enfermedad, la intervención y los riesgos que implica) y su capacidad para asumir el esfuerzo necesario para su recuperación. El apoyo familiar es otro pilar fundamental a lo largo de todo el proceso, desde la toma de decisiones hasta la recuperación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 243-272
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess