Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació de la qualitat de vida en persones grans que fan un programa educatiu
Autor/es Macías González, Liberto ; Orte Socias, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Qualitat de vida ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Quality of life ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest article es basa en el treball elaborat per a la memòria d’investigació «Evaluación de la calidad de vida en personas mayores que realizan un programa educativo». En concret, focalitzam la nostra atenció en l’educació de les persones grans, entenent que la participació activa afavoreix una millora psicofísica, de relacions amb els altres, d’ampliació o actualització de coneixements, entre altres elements importants per estar satisfet amb la vida. Un cop analitzades les principals característiques de la qualitat de vida i dels programes universitaris per a gent gran i la relació que tenen entre si, ens endinsam en els resultats obtinguts en el nostre treball d’investigació, en què l’objectiu general era conèixer la percepció subjectiva de la qualitat de vida dels estudiants més grans de seixanta anys que inicien el programa universitari per a gent gran que ofereix la Universitat de les Illes Balears. D’aquesta manera, podrem conèixer amb més exactitud l’estat general, en nou dimensions de qualitat de vida, de l’alumnat gran de la nostra universitat i, per tant, en el futur planificar actuacions en el marc del programa educatiu que els proporcionin una millora en la seva qualitat de vida. ; Este artículo se basa en el trabajo realizado para la memoria de investigación «Evaluación de la calidad de vida en personas mayores que realizan un programa educativo». En concreto, focalizamos nuestra atención en la educación de las personas mayores, entendiendo que la participación activa favorece una mejora psicofísica, de relaciones con los demás, de ampliación o actualización de conocimientos, entre otros elementos importantes para estar satisfechos con la vida. Una vez analizadas las principales características de la calidad de vida y de los programas universitarios para mayores y la relación que tienen entre sí, nos adentramos en los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, en que el objetivo general era conocer la percepción subjetiva de la calidad de vida de los estudiantes mayores de sesenta años que inician el programa universitario para mayores que ofrece la Universitat de les Illes Balears. De este modo podremos conocer con más exactitud el estado general, en nueve dimensiones de calidad de vida, del alumnado mayor de nuestra universidad y, por lo tanto, planificar en un futuro actuaciones en el marco del programa educativo que les proporcionen una mejora en su calidad de vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 173-193
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess